Monitor Polski

M.P.1952.A-69.1041

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE NR 189
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 sierpnia 1952 r.
w sprawie wzoru spisu wyborców.

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1952 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 35, poz. 246) zarządza się, co następuje:
§  1. Spisy wyborców sporządza się na formularzach według wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. Formularze spisów wyborców sporządza się według załączonego wzoru w luźnych kartach na papierze piśmiennym koloru białego w formacie 42 cm X 50 cm z drukiem dwustronnym.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Prezydium .................... Rady Narodowej Okręg wyborczy Nr ..........

w .................... Obwód głosowania Nr ..........

SPIS WYBORCÓW

Lp.NazwiskoImięImię ojcaData urodzenia (dzień, miesiąc, rok)Miejsce zamieszkania (dokładny adres)Uwagi