Monitor Polski

M.P.2017.427

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 51
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej Europolu

Na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 53) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Na Jednostkę Krajową Europolu wyznacza się Komendę Główną Policji.
§  2.  Komendant Główny Policji pełni funkcję Szefa Jednostki Krajowej Europolu.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr 28 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej Europolu (M.P. poz. 156).