Monitor Polski

M.P.2016.355

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 kwietnia 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) ogłasza się, że:
1) wytyczne Ministra Rozwoju (MR/IiŚ/1(7)03/2016 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 4a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.mr.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 2007-2013/Wytyczne szczegółowe dla Programu Infrastruktura i Środowisko oraz http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl w zakładce Prawo i dokumenty/Wytyczne polskie/Infrastruktura i Środowisko;
2) wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia 9 marca 2016 r.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).