§ 2. - Wytyczne dotyczące trybu i sposobu wykonywania przez okręgowe komisje wyborcze zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Monitor Polski

M.P.2005.52.714

Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 2005 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.