Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. - M.P.2021.1167 - OpenLEX

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Monitor Polski

M.P.2021.1167

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) ogłasza się, że wysokość:
1) trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis wynosi:

a) w rolnictwie - 295 932 125,00 euro,

b) w rybołówstwie - 41 330 000,00 euro;

2) wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 29 listopada 2021 r. wynosi:

a) w rolnictwie - 295 932 125,00 euro,

b) w rybołówstwie - 2 293 714,86 euro.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).