Monitor Polski

M.P.2016.1151

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808) ogłasza się, że wysokość:
1) trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis wynosi:
a) w rolnictwie - 225 700 000,00 euro,
b) w rybołówstwie - 41 330 000,00 euro;
2) wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 17 października 2016 r. wynosi:
a) w rolnictwie - 166 394 182,19 euro,
b) w rybołówstwie - 4 144 000,69 euro.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).