Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Monitor Polski

M.P.2012.768

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 października 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 12 października 2012 r.
w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.2)) ogłasza się, że wysokość:
1)
trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis dla Rzeczypospolitej Polski wynosi:
a)
w rolnictwie - 119.542.500,00 euro,
b)
w rybołówstwie - 21.125.000,00 euro;
2)
wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 28 września 2012 r. wynosi:
a)
w rolnictwie - 107.206.430,87 euro,
b)
w rybołówstwie - 307.720,83 euro.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.