Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1993 r.

Monitor Polski

M.P.1993.12.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1993 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 5 marca 1993 r.
w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1993 r.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 45, poz. 199, Nr 103, poz. 448, Nr 104, poz. 450 i Nr 107, poz. 464 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 58, poz. 280) ogłasza się, co następuje:

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie od jednej osoby w II kwartale 1993 r. wynosi 216.000 zł.