Monitor Polski

M.P.2018.1239

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2019

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1588 oraz z 2008 r. poz. 1316) ogłasza się, że w roku 2019 wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków, o których mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie może przekroczyć 325 990 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).