Wysokość odsetek ustawowych. - M.P.2022.374 - OpenLEX

Wysokość odsetek ustawowych.

Monitor Polski

M.P.2022.374

Akt nieoceniany
Wersja od: 31 marca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie wysokości odsetek ustawowych

Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 i 2459) ogłasza się, że poczynając od dnia 9 marca 2022 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 7% w stosunku rocznym.