Wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m[2] powierzchni użytkowej lokalu.

Monitor Polski

M.P.2022.1100

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 10 listopada 2022 r.
w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1202 i 1561) ogłasza się, że wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego w 2023 r. wynosi 4,27 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).