Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. - M.P.2016.934 - OpenLEX

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.

Monitor Polski

M.P.2016.934

Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) ogłasza się, że wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w art. 1 pkt 1a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), od dnia 1 stycznia 2017 r. wynosi 13 zł.