Monitor Polski

M.P.2016.797

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 sierpnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Na podstawie art. 119 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) ogłasza się, że wysokość kwoty, o której mowa w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, na rok 2017 wynosi 12 400 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).