Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2021. - M.P.2020.729 - OpenLEX

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2021.

Monitor Polski

M.P.2020.729

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2021

Na podstawie art. 262a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325) ogłasza się, że wysokość kwoty, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, na rok 2021 wynosi 2900 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).