Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Monitor Polski

M.P.2008.61.540

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 sierpnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 6 sierpnia 2008 r.
w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Na podstawie art. 262a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) ogłasza się, że wysokość kwoty, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, na 2009 r. wynosi 2.600 zł.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745 i Nr 141, poz. 888.