Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2006.

Monitor Polski

M.P.2005.84.1220

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2005 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2006

Na podstawie art. 13 ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538) ogłasza się, że wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne, o której mowa w art. 13 ust. 1 niniejszej ustawy, w roku 2006 wynosi 3.521,00 zł.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 220, poz. 1891).