Monitor Polski

M.P.2016.1149

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2017

Na podstawie art. 25 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449) ogłasza się, że wysokość kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu, o której mowa w art. 25 ust. 4 powołanej ustawy, w roku 2017 wynosi 19 183,50 zł.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).