Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Monitor Polski

M.P.2020.374

Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:
1)
prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł na miesiąc;
2)
składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł na miesiąc;
3)
składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł na miesiąc.
1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).