Wyłączenie niektórych środków trwałych ze stanu środków trwałych w organizacjach spółdzielczych przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Monitor Polski

M.P.1971.39.254

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 lipca 1971 r.
w sprawie wyłączenia niektórych środków trwałych ze stanu środków trwałych w organizacjach spółdzielczych przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Na podstawie § 7 ust. 4 uchwały nr 182 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie podatku dochodowego od spółdzielczości (Monitor Polski Nr 40, poz. 299) zarządza się, co następuje:
1.
Przepisu § 7 ust. 2 uchwały nr 182 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie podatku dochodowego od spółdzielczości (Monitor Polski Nr 40, poz. 299) nie stosuje się do spółdzielni:
1)
transportowych,
2)
rybackich,
3)
oszczędnościowo-pożyczkowych,
4)
budownictwa mieszkaniowego,
5)
mleczarskich i ich związku,
6)
pralniczych i farbiarskich.
2.
Do spółdzielni zrzeszonych w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych oraz do gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" nie stosuje się przepisu § 7 ust. 2 uchwały powołanej w ust. 1 przy obliczaniu podatku dochodowego za okres I i II kwartału każdego roku.
Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym według zasad określonych w § 7 ust. 2 uchwały powołanej w § 1 ust. 1 wyłącza się wartość środków trwałych:
1)
zakładów naukowo-badawczych i doświadczalnych,
2)
zakładów szkolenia zawodowego,
3)
spółdzielczych zakładów transportowych łącznie z warsztatami naprawczymi, a w jednostkach spółdzielczych zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i w Centralnym Związku Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu - środków transportu gospodarczego,
4)
zakładów piekarniczych,
5)
mieszalni pasz,
6)
zakładów przemiału zbóż,
7)
gospodarstw rolnych,
8)
zakładów zamkniętych żywienia zbiorowego,
9)
zakładów remontowo-budowlanych i produkcji materiałów budowlanych,
10)
sklepów wiejskich oraz punktów sprzedaży artykułów konsumpcyjnych, zlokalizowanych w siedzibach państwowych gospodarstw rolnych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
11)
służących celom przechowywania i sprzedaży artykułów związanych z obsługą rolnictwa, w tym również środków potrzebnych do produkcji rolnej,
12)
stanowiących punkty i magazyny skupu produktów rolnych (wraz z wyposażeniem),
13)
magazynów rozdzielczych rzemieślniczej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu,
14)
stanowiących punkty i magazyny skupu surowców wtórnych i odpadków użytkowych,
15)
klubów rolnika, ośrodków "Praktyczna Pani" i "Praktyczny Pan" oraz "Nowoczesna Gospodyni" i ośrodków służących celom kulturalno-oświatowym.
Zasady ustalania wartości obcych środków trwałych użytkowanych w postaci wynajmowanych od innych jednostek lokali użytkowych określa § 3 ust. 2 i 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstw państwowych (Monitor Polski z 1971 r. Nr 5, poz. 32).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się przy obliczeniu podatku dochodowego począwszy od dnia 1 stycznia 1971 r.