Wykonywanie czynności geodezyjnych przy wyznaczaniu obiektów budowlanych.

Monitor Polski

M.P.1963.60.307

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 19 lipca 1963 r.
w sprawie wykonywania czynności geodezyjnych przy wyznaczaniu obiektów budowlanych.

Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o "planie realizacyjnym", należy przez to rozumieć plan zagospodarowania terenu inwestycji lub plan usytuowania obiektów budowlanych albo plan zagospodarowania działki, na której zamierzone jest wykonanie inwestycji budowlanej, sporządzony łącznie z projektem budowlanym dla tej inwestycji.
Przepisy zarządzenia stosuje się przy realizacji inwestycji budowlanych.
Czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem obiektów budowlanych na terenie budowy dokonywane są na zlecenie inwestora przez:
1)
służbę geodezyjną właściwego organu prezydium powiatowej rady narodowej lub prezydium miejskiej rady narodowej miasta stanowiącego powiat, bądź prezydium miejskiej lub dzielnicowej rady narodowej miasta wyłączonego z województwa - zwanego, dalej "powiatowym organem państwowej służby geodezyjnej";
2)
jednostki resortowej służby geodezyjnej inwestora;
3)
jednostki uprawnione do wykonywania robót geodezyjnych w razie niemożności wykonania tych czynności przez jednostki wymienione w pkt 1 i 2.
1.
Do zlecenia, o którym mowa w § 3, inwestor dołącza zatwierdzony i opracowany geodezyjnie plan realizacyjny.
2.
Jeżeli zatwierdzony plan realizacyjny nie zawiera danych niezbędnych do wyznaczenia obiektów budowlanych w terenie, zlecenie powinno obejmować również zadanie geodezyjnego opracowania planu realizacyjnego.
3.
Geodezyjne opracowanie planu realizacyjnego powinno zawierać dane geodezyjne niezbędne do wyznaczenia przebiegu osi ulic oraz ich linii rozgraniczających, linii rozgraniczających inne tereny o różnym przeznaczeniu oraz linii zabudowy i usytuowania obiektów budowlanych, jak również rzędne wysokości projektowanego kształtowania terenu lub posadowienia poszczególnych obiektów budowlanych, nawiązane do osnowy geodezyjnej.
4.
Czynności techniczne związane z wyznaczeniem obiektów budowlanych na terenie budowy bądź też z geodezyjnymi, opracowaniami planów realizacyjnych lub rozgraniczenia nieruchomości należy:
1)
przeprowadzać zgodnie z przepisami technicznymi o wykonywaniu robót geodezyjnych, wydanymi na podstawie art. 8 dekretu z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 25, poz. 115);
2)
zgłaszać powiatowym organom państwowej służby geodezyjnej, jeżeli do tych czynności ma zastosowanie zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie zgłaszania robót geodezyjnych i kartograficznych i przekazywania materiałów powstałych w wyniku tych robót organom państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej (Monitor Polski Nr 102, poz. 545).
1.
Przy wyznaczaniu obiektu budowlanego wykonawca czynności geodezyjnych może usunąć znajdujące się na placu budowy znaki geodezyjne:
1)
punktów sieci triangulacji i niwelacji państwowej - za zgodą terenowo właściwej delegatury Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;
2)
pozostałych punktów - za zgodą powiatowego organu państwowej służby geodezyjnej.
2.
Organy, o których mowa w ust. 1, mogą uzależnić wyrażenie zgody na usunięcie znaków geodezyjnych od założenia ich poza terenem budowy na koszt inwestora i przez wskazane przedsiębiorstwo geodezyjne. Nowe punkty osnowy geodezyjnej założone zamiast punktów zlikwidowanych nie mogą obniżać przydatności technicznej osnowy.
3.
Należyte zabezpieczenie znaków geodezyjnych znajdujących się na placu budowy należy w okresie trwania robót budowlanych do obowiązków kierownika budowy, któremu wykonawca czynności geodezyjnych powierza opiekę nad tymi znakami.
1.
Utrwalaniu na terenie budowy podlegają te elementy geodezyjne planu realizacyjnego, które są niezbędne:
1)
do należytego i zgodnego z projektem budowlanym usytuowania poziomego i posadowienia wysokościowego wynoszonych obiektów;
2)
do sprawdzenia zgodności założonych fundamentów z ich położeniem uprzednio wyznaczonym na gruncie.
2.
O wykonaniu czynności określonych w ust. 1 wykonawca czynności geodezyjnych dokonuje wpisu do dziennika budowy i w miarę potrzeby przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicu polowego wyznaczenia obiektu budowlanego na gruncie. W przypadkach uzasadnionych utrwaleniu podlegają elementy wyznaczające osie ulic oraz linie rozgraniczające.
1.
Czynności geodezyjne przy wyznaczaniu obiektów budowlanych obejmują:
1)
rozpatrzenie i uzupełnienie materiałów geodezyjnych niezbędnych do wyznaczenia obiektów budowlanych;
2)
odszukanie na terenie znaków istniejącej osnowy geodezyjnej i w miarę potrzeby jej uzupełnienie znakami sieci geodezyjnej realizacyjnej, a dla inwestycji na większych obszarach obejmujących szereg budynków - założenie realizacyjnej osnowy geodezyjnej, jeżeli taka osnowa uprzednio nie była założona;
3)
usunięcie z placu budowy znaków geodezyjnych przeznaczonych do likwidacji, w trybie określonym w § 5;
4)
spowodowanie zabezpieczenia na czas trwania budowy znaków geodezyjnych istniejących i nowo zakładanych na placu budowy;
5)
wyznaczanie w terenie i utrwalanie na gruncie zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego elementów geodezyjnych określających usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe realizowanych obiektów w dostosowaniu do praktycznych potrzeb budowy;
6)
sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla inwestora oraz w razie wykonywania czynności geodezyjnych, podlegających obowiązkowi zgłoszenia organom państwowej służby geodezyjnej - sporządzenie dla przekazania tym organom operatu technicznego wykonanego zgodnie z przepisami technicznymi wymienionymi w § 4 ust. 4 pkt 1.
2.
W przypadkach określonych w § 25 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie państwowego nadzoru budowlanego nad budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektów budowlanych budownictwa powszechnego Dz. U. Nr 38, poz. 197) czynności techniczne wymienione w ust. 1 pkt 5 mogą być zastąpione wyznaczeniem w terenie i utrwaleniem na gruncie:
1)
przebiegu linii rozgraniczających nieruchomość od ulicy, a w miarę potrzeby również od sąsiadujących nieruchomości;
2)
przebiegu określonego rodzaju linii zabudowy (przednie, tylne, boczne);
3)
reperów roboczych dla określenia wysokości przyległego do placu budowy chodnika ulicy.
1.
Zgodność położenia na gruncie założonych fundamentów powinna być sprawdzona na wniosek kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ich założeniu:
1)
w odniesieniu do budownictwa powszechnego - przez właściwy powiatowy organ państwowej służby geodezyjnej,
2)
w odniesieniu do budownictwa specjalnego - przez jednostkę resortowej służby geodezyjnej inwestora, a w jej braku - przez organ wskazany w pkt 1,

z jednoczesnym wpisaniem wyników sprawdzenia do dziennika budowy.

2.
Sprawdzenia dokonuje się w obecności kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
3.
W razie stwierdzenia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym położenia założonych fundamentów a projektem budowlanym organ dokonujący sprawdzenia zawiadamia o tym w ciągu 7 dni właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego oraz inwestora, wyjaśniając w sposób opisowy, na czym polega stwierdzona niezgodność. Do opisu należy dołączyć odpowiedni rysunek i obliczenia kontrolne.
4.
Jeżeli organ dokonujący sprawdzenia:
1)
stwierdzi niemożność dokonania tych czynności z powodu zniszczenia znaków geodezyjnych bądź
2)
nie otrzyma od kierownika budowy w oznaczonym terminie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia swych czynności

- powinien odnotować odpowiednią uwagę w dzienniku budowy i zawiadomić o tym właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego oraz organ państwowej służby geodezyjnej.

1.
Kontroli stanu zabezpieczenia stałych, punktów realizacyjnej osnowy geodezyjnej może powiatowy organ państwowej służby geodezyjnej dokonywać w każdym czasie trwania budowy.
2.
Stwierdzone w czasie kontroli uchybienia i niedokładności w sposobie zabezpieczenia nie podlegających likwidacji znaków geodezyjnych lub całkowite ich zniszczenie należy odnotować w dzienniku budowy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.