Monitor Polski

M.P.1969.27.212

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1971 r.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 31 maja 1969 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - w załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłasza się według stanu na dzień 1 lutego 1971 r. wykaz obowiązujących zarządzeń i innych resortowych aktów prawnych, ogłoszonych w Monitorze Polskim. 1
Zarządzenie i inne resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem, utraciły moc.

ZAŁĄCZNIK 2

WYKAZ

obowiązujących zarządzeń i innych resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim według stanu na dzień 1 lutego 1971 r.
Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Akt ogłoszony (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
I. W zakresie ustawodawstwa pracy.
Zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac:
126.VIII.1960 r.w sprawie zasad obliczania wynagrodzenia za urlop dla niektórych kategorii pracowników1960 r. Nr 73, poz. 340 i 1963 r. Nr 39, poz. 195,
228.VI.1967 r.w sprawie organizacji i metod pracy w zakresie spraw osobowych1967 r. Nr 35, po. 166
323.V.1968 r.w sprawie określenia terminów zgłaszania się pracowników do pracy po odbyciu ćwiczeń lub przeszkolenia wojskowego albo służby wojskowej odbywanej w ramach wojskowego szkolenia poborowych1968 r. Nr 22, poz. 145
Zarządzenie b. Ministra Pracy i Opieki Społecznej
41.IV.1960 r.w sprawie zasad obliczania wynagrodzenia za urlop dla pracowników zatrudnionych w biurach (pracowniach) projektów1960 r. Nr 33, poz. 165
Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac
59.XI.1968 r.w sprawie ogłoszenia wykazu przepisów dotyczących przestrzegania dyscypliny pracy i płac1968 r. Nr 52, poz. 365
II. W zakresie ubezpieczeń społecznych.
Zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac:
129.X.1962 r.w sprawie sposobu dokonywania wpisów okresów zatrudnienia do legitymacji ubezpieczeniowych1962 r. Nr 80, poz. 373
27.VIII.1965 r.w sprawie wypłaty ekwiwalentu rencistom oraz przejściowego dodatku mieszkaniowego osobom pobierającym zasiłki z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa1965 r. Nr 43, poz. 248
3(skreślona)
43.V.1968 r.w sprawie składników uposażenia wchodzących w skład podstawy wymiaru renty dla niektórych inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin1968 r. Nr 21, poz. 140
5*)30.V.1968 r.w sprawie zasad wykonania niektórych przepisów o emeryturach i rentach1968 r. Nr 24, poz. 157
6(skreślona)
7**)11.VI.1968 r.w sprawie zasad i trybu zaliczania do okresu ubezpieczenia społecznego okresów wykonywania czynności przewodnika turystycznego przed dniem 1 sierpnia 1968 r.1968 r. Nr 27, poz. 183
827.IX.1968 r.w sprawie rodzajów zatrudnień, których okresowe wykonywanie nie powoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty1968 r. Nr 42, poz. 294
94.XI.1968 r.w sprawie szczegółowego określenia wysokości kosztów badań lekarskich pracowników, przeprowadzanych dla ustalenia jednorazowych odszkodowań i innych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy1968 r. Nr 47, poz. 332
9a15.VII.1969 r.w sprawie zasad uznawania wypadków w drodze z domu do pracy i z pracy do domu za podlegające umowom ubezpieczenia1969 r. Nr 34, poz. 258
9b27.IX.1969 r.w sprawie niezawieszania prawa do emerytury lub renty rencistom zatrudnionym okresowo w powiatowych komisjach poborowych1969 r. Nr 44, poz. 354
9c20.II.1970 r.w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne osób wykonujących rybołówstwo morskie na własny rachunek oraz uprawiających flisactwo turystyczne na rzece Dunajcu1970 r. Nr 6, poz. 59
9d**)25.VI.1970 r.w sprawie zasad i trybu zaliczenia do okresów ubezpieczenia społecznego okresów uprawiania flisactwa turystycznego na rzece Dunajcu przed dniem 1 marca 1970 r.1970 r. Nr 22, poz. 178
9e23.XI.1970 r.w sprawie niezawieszania prawa do emerytury lub renty dyplomowanym biegłym księgowym przeprowadzającym okresowo badanie sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych1970 r. Nr 40, poz. 306
9f6.I.1971 r.w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych osób prowadzących działalność na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej1971 r. Nr 4, poz. 25
Instrukcja Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac
1026.III.1966 r.w sprawie zasad i trybu postępowania organów administracji prezydiów rad narodowych w zakresie wydawania zaświadczeń i poświadczania dowodów, wymaganych do uzyskania lub pobierania rent wypłacanych przez instytucje zagraniczne1966 r. Nr 15, poz. 89
Pismo okólne Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac
10a***)6.II.1969 r.w sprawie uproszczenia trybu i skrócenia czasu trwania wstępnych badań lekarskich osób zmieniających pracę1969 r. Nr 5, poz. 54
Zarządzenia b. Ministra Pracy i Opieki Społecznej:
1111.II.1954 r.w sprawie objęcia ubezpieczeniem społecznym rybaków - członków spółdzielni pracy rybołówstwa morskiego1954 r. Nr 22, poz. 356
121.VII.1954 r.w sprawie zaliczenia do okresów zatrudnienia służby w niektórych formacjach wojskowych państw obcych1954 r. Nr 70, poz. 875

*) Wydane łącznie z Ministrem Komunikacji

**) Wydane łącznie z Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki

***) Wydane łącznie z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej.

Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Akt ogłoszony (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
Instrukcja b. Ministra Pracy i Opieki Społecznej
1313.VII.1953 r.w sprawie zasad wypłaty dodatku mlecznego do zasiłku rodzinnego1953 r. Nr 73, poz. 880
Okólnik b. Ministra Pracy i Opieki Społecznej
1411.V.1953 r.w sprawie zasad udzielania zasiłków połogowych pracującym żonom pracowników odbywających kadrową służbę wojskową1953 r. Nr 48, poz. 554
III. W zakresie płac.
Zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac:
14.V.1961 r.w sprawie wysokości premii kierowców pojazdów samochodowych za oszczędność oleju napędowego1961 r. Nr 38, poz. 177
231.X.1961 r.w sprawie ustalenia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne1961 r. Nr 95, poz. 404; 1962 r. Nr 43, poz. 202, Nr 65, poz. 308; 1965 r. Nr 53, poz. 277; 1966 r. Nr 1, poz. 12, Nr 5, poz. 48, Nr 8, poz. 62, Nr 11, poz. 77; 1967 r. Nr 29, poz. 140; 1968 r. Nr 8, poz. 48, Nr 42, poz. 295 i 1969 r. Nr 5, poz. 52
319.I.1962 r.w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatków specjalnych przez pracowników nauki i pracowników dydaktycznych1962 r. Nr 13, poz. 55, Nr 42, poz. 198, Nr 69, poz. 323; 1963 r. Nr 11, poz. 61; 1966 r. Nr 29, poz. 156; 1967 r. Nr 36, poz. 172, Nr 51, poz. 260 i 1968 r. Nr 49, poz. 344
425.IV.1963 r.w sprawie szczegółowych zasad zaliczania lat pracy do okresu pracy wymaganego do nabycia uprawnień do dodatku za wysługę lat w instytutach naukowo-badawczych1963 r. Nr 39, poz. 194
512.XII.1963 r.w sprawie przejściowego dodatku kwartalnego dla pracujących1963 r. Nr 94, poz. 442
6*)6.VIII.1965 r.w sprawie zasad i trybu wypłaty ekwiwalentu z tytułu podwyżki czynszów najmu za lokale mieszkalne dla pracujących w gospodarce nie uspołecznionej1965 r. Nr 43, poz. 245
719.X.1966 r.w sprawie wynagradzania rzeczników patentowych1966 r. Nr 59, poz. 286
822.IV.1968 r.w sprawie zasad i wysokości stawek wynagrodzeń rzeczoznawców za opracowanie ocen i opinii1968 r. Nr 19, poz. 124
98.VIII.1968 r.w sprawie wynagradzania i czasu pracy kierowców prowadzących autobusy używane do przewozów wycieczek1968 r. Nr 34, poz. 238
1031.VIII.1968 r.w sprawie dodatku do uposażenia dla pracowników, którym powierzono prowadzenie służbowego samochodu1968 r. Nr 42, poz. 293
Okólnik Prezesa Rady Ministrów (w sprawach należących obecnie do zakresu działania Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac)
1122.V.1952 r.nr 107 w sprawie likwidacji kosztów podróży pracowników delegowanych do miejsca swego stałego zamieszkania i wynagrodzenia za wykłady, wygłaszane w czasie pracy1952 r. Nr A-49, poz. 675 i 1955 r. Nr 46, poz. 463
Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac
1214.XI.1961 r.o wytycznych w sprawie zadań, zakresu działania i struktury organizacyjnej służby normowania pracy1961 r. Nr 94, poz. 402
IV. W zakresie zatrudnienia.
Zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac:
122.X.1960 r.w sprawie przyznawania zasiłków młodocianym zatrudnionym w zakładach pracy w celu nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy1960 r. Nr 81, poz. 370 i 1963 r. Nr 25, poz. 129
24.XI.1960 r.w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli 7 klas szkoły podstawowej1960 r. Nr 84, poz. 382
328.V.1962 r.w sprawie określenia przypadków, w których może być nadany tytuł robotnika wykwalifikowanego bez obowiązku zdawania egzaminu1962 r. Nr 47, poz. 229 i 1964 r. Nr 26, poz. 117
423.VI.1964 r.w sprawie ustalenia wzoru umowy przedwstępnej1964 r. Nr 42, poz. 203
524.VII.1964 r.w sprawie określenia zadań, zasad i trybu działania pełnomocników Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac do spraw zatrudniania absolwentów szkół wyższych1964 r. Nr 57, poz. 272
61.IV.1965 r.w sprawie zatrudniania absolwentów wyższych szkół zagranicznych1965 r. Nr 20, poz. 93
717.VII.1967 r.w sprawie zmiany fundatora oraz zwolnień od obowiązku wynikającego z umów o stypendium fundowane1967 r. Nr 43, poz. 210
Zarządzenia b. Ministra Pracy i Opieki Społecznej:
87.V.1951 r.w sprawie norm powierzchni użytkowej i wyposażenia wewnętrznego oraz zasad i warunków użytkowania hoteli robotniczych dla zatrudnionych w przemyśle i budownictwie1951 r. Nr A- 52, poz. 688
92.V.1957 r.w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych1957 r. Nr 36, poz. 238 i 1958 r. Nr 33, poz. 191
104.V.1957 r.w sprawie opłat za korzystanie z hoteli robotniczych1957 r. Nr 37, poz. 242
1117.V.1957 r.w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów szkół podległych Ministerstwu Kultury i Sztuki1957 r. Nr 42, poz. 272
1229.IV.1958 r.w sprawie przyjmowania do pracy absolwentów średnich i zasadniczych szkół zawodowych bez skierowania organów zatrudnienia1958 r. Nr 33, poz. 190
136.VIII.1958 r.w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów wyższych szkół ekonomicznych oraz wydziałów prawa1958 r. Nr 70, poz. 410
1424.X.1958 r.w sprawie wstępnego stażu pracy dla absolwentów średnich szkół ekonomicznych i ogólnokształcących1958 r. Nr 88, poz. 494
1511.IX.1959 r.w sprawie werbunku robotników1959 r. Nr 80, poz. 419
Pisma okólne Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac:
167.III.1964 r.w sprawie przestrzegania obowiązku zamieszczania w dowodach osobistych adnotacji o zatrudnieniu1964 r. Nr 20, poz. 92
1716.IV.1968 r.w sprawie wykorzystywania wpisów w pracowniczych legitymacjach ubezpieczeniowych przez wydziały zatrudnienia prezydiów rad narodowych i zakłady pracy oraz trybu postępowania w razie zagubienia legitymacji ubezpieczeniowej1968 r. Nr 18, poz. 118

*) Wydane łącznie z Ministrem Finansów

1 Preambuła zmieniona przez pkt 1 obwieszczenia z dnia 30 czerwca 1971 r. (M.P.71.36.236) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 7 lipca 1971 r.
2 Załącznik zmieniony przez pkt 1 i 2 obwieszczenia z dnia 30 czerwca 1971 r. (M.P.71.36.236) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 7 lipca 1971 r.