Wykaz norm zharmonizowanych.

Monitor Polski

M.P.2006.53.576

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2006 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 11 lipca 2006 r.
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258) ogłasza się wykazy nowo ustanowionych Polskich Norm (PN) wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia:
1)
dyrektywą 73/23/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 259, poz. 2172) - wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
dyrektywą 76/769/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762, z 2005 r. Nr 39, poz. 372 oraz z 2006 r. Nr 127, poz. 887) - wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3)
dyrektywą 88/378/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045) - wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia;
4)
dyrektywą 89/106/EWG wdrożoną ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) - wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia;
5)
dyrektywą 89/336/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2227) - wykaz stanowi załącznik nr 5 do obwieszczenia;
6)
dyrektywą 89/686/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) - wykaz stanowi załącznik nr 6 do obwieszczenia;
7)
dyrektywą 90/385/EWG wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dz. U. Nr 251, poz. 2516 oraz z 2005 r. Nr 200, poz. 1660) - wykaz stanowi załącznik nr 7 do obwieszczenia;
8)
dyrektywą 90/396/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201) - wykaz stanowi załącznik nr 8 do obwieszczenia;
9)
dyrektywą 93/15/EWG wdrożoną ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) - wykaz stanowi załącznik nr 9 do obwieszczenia;
10)
dyrektywą 93/42/EWG wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 100, poz. 1027), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 251, poz. 2514 oraz z 2005 r. Nr 200, poz. 1658) - wykaz stanowi załącznik nr 10 do obwieszczenia;
11)
dyrektywą 94/9/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203) - wykaz stanowi załącznik nr 11 do obwieszczenia;
12)
dyrektywą 95/16/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198) - wykaz stanowi załącznik nr 12 do obwieszczenia;
13)
dyrektywą 96/48/WE wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 92, poz. 883) - wykaz stanowi załącznik nr 13 do obwieszczenia;
14)
dyrektywą 97/23/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200) - wykaz stanowi załącznik nr 14 do obwieszczenia;
15)
dyrektywą 97/67/WE wdrożoną ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału kosztów operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe (Dz. U. Nr 232, poz. 2327), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 i Nr 76, poz. 719 oraz z 2005 r. Nr 124, poz. 1039) - wykaz stanowi załącznik nr 15 do obwieszczenia;
16)
dyrektywą 98/37/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170) - wykaz stanowi załącznik nr 16 do obwieszczenia;
17)
dyrektywą 98/79/WE wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. Nr 251, poz. 2515 oraz z 2005 r. Nr 200, poz. 1659) - wykaz stanowi załącznik nr 17 do obwieszczenia;
18)
dyrektywą 99/5/WE wdrożoną ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66 i Nr 104, poz. 708 i 711) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659 oraz z 2006 r. Nr 23, poz. 177) - wykaz stanowi załącznik nr 18 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 73/23/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 50262:2006Dławnice kablowe stosowane w instalacjach elektrycznychEN 50262:1998

EN 50262:1998/A1:2001

EN 50262:1998/A2:2004

2PN-EN 60127-2:2006Bezpieczniki topikowe miniaturowe

- Część 2: Wkładki topikowe zamknięte

EN 60127-2:2003

EN 60127-2:2003/A1:2003

3PN-EN 60127-3:2006Bezpieczniki topikowe miniaturowe

- Część 3: Wkładki topikowe subminiaturowe

EN 60127-3:1996

EN 60127-3:1996/A2:2003

4PN-EN 60127-6:2006Bezpieczniki topikowe miniaturowe - Część 6: Podstawy zespolone do wkładek topikowych miniaturowychEN 60127-6:1994

EN 60127-6:1994/A1:1996

EN 60127-6:1994/A2:2003

5PN-EN 60335-2-21:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego

- Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy wody

EN 60335-2-21:2003

EN 60335-2-21:2003/A1:2005

6PN-EN 60335-2-6:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego

- Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu

EN 60335-2-6:2003

EN 60335-2-6:2003/A1:2005

7PN-EN 60477:2006Oporniki laboratoryjne prądu stałegoEN 60477:1997

EN 60477:1997/A1:1997

8PN-EN 60477-2:2006Oporniki laboratoryjne - Część 2: Oporniki laboratoryjne prądu przemiennegoEN 60477-2:1997

EN 60477-2:1997/A1:1997

9PN-EN 60598-2-20:2000/A2:2006Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe

- Girlandy świetlne (Zmiana A2)

EN 60598-2-20:1997/A2:2004
10PN-EN 60598-2-3:2006Oprawy oświetleniowe - Część 2-3: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczneEN 60598-2-3:2003
11PN-EN 60695-11-2:2006Badanie zagrożenia ogniowego - Część 11-2: Płomienie probiercze - Znamionowy płomień probierczy mieszankowy 1 kW - Urządzenia, układ do próby sprawdzającej i wytyczneEN 60695-11-2:2003
12PN-EN 60730-1:2002/A1:2006 (U)*Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne (Zmiana A1) EN 60730-1:2000/A1:2004
13PN-EN 60730-2-5:2004/A1:2006 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników (Zmiana A1) EN 60730-2-5:2002/A1:2004
14PN-EN 60730-2-9:2004/A12:2006 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperatury (Zmiana A12) EN 60730-2-9:2002/A12:2004
15PN-EN 60730-2-9:2004/A2:2006 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperatury (Zmiana A2) EN 60730-2-9:2002/A2:2005
16PN-EN 60947-7-1:2006Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 7-1: Wyposażenie pomocnicze - Listwy zaciskowe do przewodów miedzianychEN 60947-7-1:2002
17PN-EN 60947-7-2:2006Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 7-2: Wyposażenie pomocnicze - Listwy zaciskowe do przewodów ochronnych miedzianychEN 60947-7-2:2002
18PN-EN 60974-11:2006Sprzęt do spawania łukowego - Część 11: Uchwyty do elektrodEN 60974-11:2004
19PN-EN 60974-6:2006Sprzęt do spawania łukowego - Część 6: Źródła energii do ręcznego spawania łukowego o ograniczonym obciążeniuEN 60974-6:2003
20PN-EN 61347-2-9:2006Urządzenia do lamp - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników do lamp wyładowczych (z wyłączeniem świetlówek) EN 61347-2-9:2001

EN 61347-2-9:2001/A1:2003

21PN-EN 62094-1:2006Wskaźniki świetlne do instalacji elektrycznych stałych domowych i podobnych - Część 1: Wymagania ogólneEN 62094-1:2003

EN 62094-1:2003/A11:2003

22PN-HD 22.3 S4:2006Przewody o izolacji usieciowanej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 3: Przewody o izolacji z ciepłoodpornej gumy silikonowejHD 22.3 S4:2004
23PN-HD 22.4 S4:2006Przewody o izolacji usieciowanej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 4: Przewody giętkieHD 22.4 S4:2004
24PN-HD 22.6 S2:2004/A2:2006 (U)Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 6: Przewody spawalnicze (Zmiana A2) HD 22.6 S2:1995/A2:2004
25PN-HD 22.7 S2:2004/A2:2006 (U)Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 7: Przewody o podwyższonej ciepłoodporności, do połączeń wewnętrznych, o temperaturze żyły 110 °C (Zmiana A2) HD 22.7 S2:1995/A2:2004
26PN-HD 22.8 S2:2004/A2:2006 (U) Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 8: Przewody z powłoką polichloroprenową lub z równorzędnego syntetycznego elastomeru, przeznaczone do girland świetlnych (Zmiana A2) HD 22.8 S2:1994/A2:2004
27PN-HD 368 S1:2006Rejestratory elektryczne o działaniu bezpośrednim i ich przyboryHD 368 S1:1978
28PN-HD 603 S1:2006Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kVHD 603 S1:1994
29PN-HD 603 S1:2006Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kVHD 603 S1:1994/A1:1997
30PN-HD 603 S1:2006Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kVHD 603 S1:1994/A2:2003
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r.

* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 76/769/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 14362-1:2005Tekstylia - Metody oznaczania niektórych amin aromatycznych powstałych z barwników azowych - Część 1: Wykrywanie zastosowania niektórych barwników azowych dostępnych bez ekstrakcjiEN 14362-1:2003
2PN-EN 14362-2:2005Tekstylia - Metody oznaczania niektórych amin aromatycznych powstałych z barwników azowych - Część 2: Wykrywanie zastosowania niektórych barwników azowych dostępnych poprzez ekstrakcję włókienEN 14362-2:2003
Wykaz obejmuje pełny zbiór PN zharmonizowanych z dyrektywą 76/769/EWG.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 88/378/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 71-2:2006 (U)*Bezpieczeństwo zabawek - PalnośćEN 71-2:2006
2PN-EN 71-5:1998/A1:2006 (U) Bezpieczeństwo zabawek - Zabawki (zestawy chemiczne) nieprzeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznych (Zmiana A1)EN 71-5:1993/A1:2006
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r.

* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 89/106/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 40-4:2006 (U)*Słupy oświetleniowe - Część 4: Wymagania dla słupów oświetleniowych żelbetowych i z betonu sprężonegoEN 40-4:2005
2PN-EN 54-10:2005Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 10: Czujniki płomienia - Czujki punktoweEN 54-10:2002
3PN-EN 54-10:2005/A1:2006 (U)Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 10: Czujniki płomienia - Czujki punktowe (Zmiana A1) EN 54-10:2002/A1:2005
4PN-EN 54-11:2004Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 11: Ręczne ostrzegacze pożaroweEN 54-11:2001
5PN-EN 54-11:2004/A1:2006 (U)Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe (Zmiana A1) EN 54-11:2001/A1:2005
6PN-EN 54-17:2006 (U)Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 17: Izolatory zwarćEN 54-17:2005
7PN-EN 54-18:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 18: Urządzenia wejścia/wyjściaEN 54-18:2005
8PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe - Urządzenia umożliwiające chodzenie po dachu - Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskieEN 516:2006
9PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe - Dachowe haki zabezpieczająceEN 517:2006
10PN-EN 544:2006 (U) Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej - Charakterystyka wyrobu i metody badańEN 544:2005
11PN-EN 771-1:2006Wymagania dotyczące elementów murowych

- Część 1: Elementy murowe ceramiczne

EN 771-1:2003

EN 771-1:2003/A1:2005

12PN-EN 771-2:2006Wymagania dotyczące elementów murowych

- Część 2: Elementy murowe silikatowe

EN 771-2:2003

EN 771-2:2003/A1:2005

13PN-EN 771-3:2005/A1:2006Wymagania dotyczące elementów murowych

- Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) (Zmiana A1)

EN 771-3:2003/A1:2005
14PN-EN 771-4:2004/A1:2006Wymagania dotyczące elementów murowych

- Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego (Zmiana A1)

EN 771-4:2003/A1:2005
15PN-EN 771-5:2005/A1:2006Wymagania dotyczące elementów murowych

- Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego (Zmiana A1)

EN 771-5:2003/A1:2005
16PN-EN 771-6:2006 (U) Wymagania dotyczące elementów murowych

- Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego

EN 771-6:2005
17PN-EN 934-2:2002/A2:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie (Zmiana A2) EN 934-2:2001/A2:2005
18PN-EN 998-1:2004/AC:2006Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarskaEN 998-1:2003/AC:2005
19PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjneEN 1504-3:2005
20PN-EN 1856-2:2006Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalowych - Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łącznikiEN 1856-2:2004
21PN-EN 1857:2005/AC:2006Kominy - Części składowe - Betonowe kanały wewnętrzneEN 1857:2003/AC:2005
22PN-EN 1873:2006 (U) Prefabrykowane elementy dachowe - Pojedyncze świetliki z tworzywa sztucznego - Charakterystyka wyrobu i metody badańEN 1873:2005
23PN-EN 12094-1:2006Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych - Część 1: Wymagania i metody badań elektrycznych central automatycznego sterowaniaEN 12094-1:2003
24PN-EN 12094-9:2006Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych - Część 9: Wymagania i metody badań specjalnych czujek pożarowychEN 12094-9:2003
25PN-EN 12094-10:2006Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych - Część 10: Wymagania i metody badań ciśnieniomierzy i łączników ciśnieniowychEN 12094-10:2003
26PN-EN 12101-1:2005 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

- Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych

EN 12101-1:2005
27PN-EN 12101-1:2005/A1:2006(U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

- Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych (Zmiana A1)

EN 12101-1:2005/A1:2006
28PN-EN 12101-10:2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

- Część 10: Zasilanie energią

EN 12101-10:2005
29PN-EN 12209:2005/AC:2006Okucia budowlane - Zamki - Zamki mechaniczne wraz z zaczepami - Wymagania i metody badańEN 12209:2003/AC:2005
30PN-EN 12259-1:2005/A3:2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 1: Tryskacze (Zmiana A3) EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006
31PN-EN 12259-2:2001/A2:2006(U) Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne (Zmiana A2) EN 12259-2:1999/A2:2005
32PN-EN 12259-3:2003/A2:2006(U) Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne (Zmiana A2) EN 12259-3:2000/A2:2005
33PN-EN 12809:2002Kotły grzewcze na paliwa stałe - Nominalna moc cieplna do 50 kW - Wymagania i badaniaEN 12809:2001/AC:2003
34PN-EN 12809:2002/A1:2006Kotły grzewcze na paliwa stałe - Nominalna moc cieplna do 50 kW - Wymagania i badania (Zmiana A1) EN 12809:2001/A1:2004
35PN-EN 12815:2004Kuchnie na paliwa stałe - Wymagania i badaniaEN 12815:2001/AC:2003
36PN-EN 12815:2004/A1:2006Kuchnie na paliwa stałe - Wymagania i badania (Zmiana A1) EN 12815:2001/A1:2004
37PN-EN 13043:2004/AC:2004Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchuEN 13043:2002/AC:2004
38PN-EN 13063-1:2006 (U) Kominy - System kominów z glinianymi/ceramicznymi kanałami spalinowymi - Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzyEN 13063-1:2005
39PN-EN 13084-7:2006 (U) Kominy wolno stojące - Część 7: Wymagania dotyczące cylindrycznych wyrobów stalowych przeznaczonych na jednopowłokowe kominy stalowe oraz stalowe wykładzinyEN 13084-7:2005
40PN-EN 13162:2002/AC:2006Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13162:2001/AC:2005
41PN-EN 13163:2004/AC:2006Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13163:2001/AC:2005
42PN-EN 13164:2003/AC:2006Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13164:2001/AC:2005
43PN-EN 13165:2003/AC:2006Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13165:2001/AC:2005
44PN-EN 13166:2003/AC:2006Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13166:2001/AC:2005
45PN-EN 13167:2003/AC:2006Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13167:2001/AC:2005
46PN-EN 13168:2003/AC:2006Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13168:2001/AC:2005
47PN-EN 13169:2003/AC:2006Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z ekspandowanego perlitu (EPB) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13169:2001/AC:2005
48PN-EN 13170:2003/AC:2006Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13170:2001/AC:2005
49PN-EN 13171:2002/AC:2006Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13171:2001/AC:2005
50PN-EN 13224:2006Prefabrykaty z betonu - Żebrowe elementy stropoweEN 13224:2004

EN 13224:2004/AC:2005

51PN-EN 13225:2006Prefabrykaty z betonu - Prętowe elementy konstrukcyjneEN 13225:2004
52PN-EN 13229:2002Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe - Wymagania i badaniaEN 13229:2001/AC:2003
53PN-EN 13229:2002/A1:2005Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe - Wymagania i badania (Zmiana A1) EN 13229:2001/A1:2003
54PN-EN 13229:2002/A2:2006Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe - Wymagania i badania (Zmiana A2) EN 13229:2001/A2:2004
55PN-EN 13240:2002/AC:2004Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe - Wymagania i badaniaEN 13240:2001/AC:2003
56PN-EN 13250:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych (Zmiana A1) EN 13250:2000/A1:2005
57PN-EN 13251:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych (Zmiana A1) EN 13251:2000/A1:2005
58PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1)EN 13252:2000/A1:2005
59PN-EN 13253:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów) (Zmiana A1) EN 13253:2000/A1:2005
60PN-EN 13254:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór (Zmiana A1) EN 13254:2000/A1:2005
61PN-EN 13254:2002/AC:2004Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapórEN 13254:2000/AC:2003
62PN-EN 13255:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów (Zmiana A1) EN 13255:2000/A1:2005
63PN-EN 13255:2002/AC:2004Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałówEN 13255:2000/AC:2003
64PN-EN 13256:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych (Zmiana A1) EN 13256:2000/A1:2005
65PN-EN 13256:2002/AC:2004Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnychEN 13256:2000/AC:2003
66PN-EN 13257:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych (Zmiana A1) EN 13257:2000/A1:2005
67PN-EN 13257:2002/AC:2004Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałychEN 13257:2000/AC:2003
68PN-EN 13265:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych (Zmiana A1) EN 13265:2000/A1:2005
69PN-EN 13265:2002/AC:2004Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłychEN 13265:2000/AC:2003
70PN-EN 13616:2004/AC:2006 (U) Urządzenia zapobiegające przepełnieniu dla zbiorników stacjonarnych na paliwo ciekłe ropopochodneEN 13616:2004/AC:2006
71PN-EN 13748-1:2005/A1:2006 (U) Płytki lastrykowe - Część 1: Płytki lastrykowe do zastosowań wewnętrznych (Zmiana A1) EN 13748-1:2004/A1:2005
72PN-EN 13748-2:2006Płytki lastrykowe - Część 2: Płytki lastrykowe do zastosowań zewnętrznychEN 13748-2:2004
73PN-EN 13950:2006 (U) Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej - Definicje, wymagania i metody badańEN 13950:2005
74PN-EN 13986:2006Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie

- Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

EN 13986:2004
75PN-EN 14041:2006Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe - Właściwości zasadniczeEN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2005

76PN-EN 14080:2006Konstrukcje drewniane - Drewno klejone warstwowo

- Wymagania

EN 14080:2005
77PN-EN 14081-1:2006 (U) Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym - Część 1: Wymagania ogólneEN 14081-1:2005
78PN-EN 14188-3:2006 (U) Wypełniacze złączy i zalewy - Część 3: Wymagania dla prefabrykowanych złączyEN 14188-3:2006
79PN-EN 14209:2006 (U) Wstępnie formowane gzymsy z płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badańEN 14209:2005
80PN-EN 14342:2006Podłogi drewniane - Właściwości, ocena zgodności i oznakowanieEN 14342:2005
81PN-EN 14428:2006Kabiny prysznicowe - Wymagania funkcjonalności i metody badańEN 14428:2004
82PN-EN 14496:2006 (U) Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej/akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badańEN 14496:2005
83PN-EN 14528:2005 (U) Bidety - Wymagania funkcjonalne i metody badańEN 14528:2005
84PN-EN 14647:2006 (U) Cement glinowo-wapniowy - Skład, wymagania i kryteria zgodnościEN 14647:2005
85PN-EN 14782:2006 (U) Samonośne płyty metalowe do pokryć dachowych, zewnętrznych okładzin i wewnętrznych wykładzin - Charakterystyka wyrobu i wymaganiaEN 14782:2006
86PN-EN 15088:2006 (U) Aluminium i stopy aluminium - Wyroby konstrukcyjne do robót budowlanych - Warunki techniczne kontroli i dostawyEN 15088:2005
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r. oraz normy opublikowane w 2002 r., 2004 r., 2005 r., które następnie zostały zharmonizowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r.

* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 89/336/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 12015:2006Kompatybilność elektromagnetyczna - Dźwigi, schody i chodniki ruchome - EmisjaEN 12015:2004
2PN-EN 12016:2006Kompatybilność elektromagnetyczna - Dźwigi, schody i chodniki ruchome - OdpornośćEN 12016:2004
3PN-EN 60730-1:2002/A1:2006 (U)*Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne (Zmiana A1) EN 60730-1:2000/A1:2004
4PN-EN 60730-2-5:2004/A1:2006 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników (Zmiana A1) EN 60730-2-5:2002/A1:2004
5PN-EN 60730-2-9:2004/A2:2006 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperatury (Zmiana A2) EN 60730-2-9:2002/A2:2005
6PN-EN 60974-10:2006Sprzęt do spawania łukowego - Część 10: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) EN 60974-10:2003
7PN-EN 62053-11:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Wymagania szczegółowe - Część 11: Liczniki elektromechaniczne energii czynnej (klas 0,5, 1 i 2) EN 62053-11:2003
8PN-EN 62053-21:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Wymagania szczegółowe - Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 1 i 2) EN 62053-21:2003
9PN-EN 62053-22:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Wymagania szczegółowe - Część 22: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 0,2 S i 0,5 S) EN 62053-22:2003
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r.

* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  6

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 89/686/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 165:2006 (U)*Ochrona indywidualna oczu - TerminologiaEN 165:2005
2PN-EN 340:2006Odzież ochronna - Wymagania ogólneEN 340:2003
3PN-EN 343:2006Odzież ochronna - Ochrona przed deszczemEN 343:2003
4PN-EN 352-4:2003/A1:2006 (U) Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu (Zmiana A1) EN 352-4:2001/A1:2005
5PN-EN 352-7:2006Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 7: Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniuEN 352-7:2002
6PN-EN 354:2006Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Linki bezpieczeństwaEN 354:2002
7PN-EN 388:2006Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymiEN 388:2003
8PN-EN 469:2006 (U) Odzież ochronna dla strażaków - Wymagania dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowejEN 469:2005
9PN-EN 659:2006Rękawice ochronne dla strażakówEN 659:2003
10PN-EN 892:2006Sprzęt alpinistyczny - Dynamiczne liny do wspinaczki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badańEN 892:2004
11PN-EN 1078:2000/A1:2006 (U) Kaski dla rowerzystów, użytkowników deskorolek oraz wrotek (Zmiana A1) EN 1078:1997/A1:2005
12PN-EN 1080:2001/A2:2006 (U) Kaski dla dzieci chroniące przed uderzeniami (Zmiana A2) EN 1080:1997/A2:2005
13PN-EN 1146:2006 (U) Sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe z kapturem - Wymagania, badanie, znakowanieEN 1146:2005
14PN-EN 1836:2006 (U) Ochrona indywidualna oczu - Okulary i filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań ogólnych oraz filtry do prostej obserwacji słońcaEN 1836:2005
15PN-EN 13274-7:2006Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody badań

- Część 7: Wyznaczanie penetracji filtra

EN 13274-7:2002
16PN-EN 14052:2006 (U) Hełmy przemysłowe o podwyższonych parametrach ochronnychEN 14052:2005
17PN-EN 14529:2006 (U) Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem, z półmaską, zawierające nadciśnieniowy zawór sterowany oddechem, przeznaczone wyłącznie do ucieczkiEN 14529:2005
18PN-EN 60903:2006Prace pod napięciem - Rękawice z materiału izolacyjnegoEN 60903:2003
19PN-EN ISO 13998:2006Odzież ochronna - Fartuchy, spodnie i kamizelki chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymiEN ISO 13998:2003
20PN-EN ISO 15831:2006Odzież - Właściwości fizjologiczne - Pomiar izolacyjności cieplnej z zastosowaniem manekina termicznegoEN ISO 15831:2004
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r.

* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  7

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 90/385/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 13824:2006Sterylizacja wyrobów medycznych - Przetwarzanie aseptyczne wyrobów medycznych płynnych - WymaganiaEN 13824:2004
2PN-EN ISO 10993-18:2005 (U)*Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 18: Charakterystyka chemiczna materiałówEN ISO 10993-18:2005
3PN-EN ISO 11140-1:2005 (U)Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Wskaźniki chemiczne - Część 1: Wymagania ogólneEN ISO 11140-1:2005
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r. oraz normy opublikowane w 2005 r., które następnie zostały zharmonizowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r.

* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  8

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 90/396/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 521:2006 (U)*Wymagania dotyczące urządzeń spalających skroplone gazy węglowodorowe (C3-C4) - Przenośne urządzenia gazowe o ciśnieniu zasilania równym prężności par gazów skroplonychEN 521:2006
2PN-EN 621:2006Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń, z wyłączeniem pojedynczych mieszkań, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW, bez wentylatora wspomagającego doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalinEN 621:1998

EN 621:1998/A1:2001

Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r.

* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  9

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 93/15/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 13763-1:2006Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Zapalniki i przekaźniki - Część 1: WymaganiaEN 13763-1:2004
2PN-EN 13763-25:2006Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Zapalniki i przekaźniki - Część 25: Oznaczanie zdolności przenoszenia fali uderzeniowej przez złącza zewnętrzne, przekaźniki i osprzęt łączeniowyEN 13763-25:2004
3PN-EN 13938-1:2006Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Materiały miotające i paliwa rakietowe - Część 1: WymaganiaEN 13938-1:2004
4PN-EN 13938-2:2006Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Materiały miotające i paliwa rakietowe - Część 2: Oznaczanie odporności na energię elektrostatycznąEN 13938-2:2004
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 93/42/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 1060-3:2002/A1:2006 (U)*Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 3: Wymagania dodatkowe dotyczące elektromechanicznych systemów do pomiaru ciśnienia krwi (Zmiana A1) EN 1060-3:1997/A1:2005
2PN-EN 13824:2006Sterylizacja wyrobów medycznych - Przetwarzanie aseptyczne wyrobów medycznych płynnych - WymaganiaEN 13824:2004
3PN-EN 14683:2006 (U) Maski chirurgiczne - Wymagania i metody badańEN 14683:2005
4PN-EN 60601-2-9:2006Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-9: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące dawkomierzy bezpośredniego kontaktu z pacjentem stosowanych w radioterapii, z elektrycznie przyłączonymi detektorami promieniowaniaEN 60601-2-9:1996
5PN-EN 60601-2-16:2006Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-16: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do hemodializy, hemodiafiltracji i hemofiltracjiEN 60601-2-16:1998
6PN-EN 60601-2-18:2002/A1:2006Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-18: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń endoskopowych (Zmiana A1) EN 60601-2-18:1996/A1:2000
7PN-EN 60601-2-23:2006Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-23: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z podstawowymi wymaganiami technicznymi urządzeń monitorujących przezskórnie ciśnienie parcjalneEN 60601-2-23:2000
8PN-EN 60601-2-32:2006Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-32: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń w zestawach rentgenowskichEN 60601-2-32:1994
9PN-EN ISO 5840:2006 (U) Implanty sercowo-naczyniowe - Protezy zastawek sercaEN ISO 5840:2005
10PN-EN ISO 8835-4:2005/AC:2006 (U) Wziewne systemy znieczulające - Część 4: Urządzenia dostarczające pary środków anestetycznychEN ISO 8835-4:2004/AC:2006
11PN-EN ISO 8835-5:2004/AC:2006 (U) Wziewne systemy znieczulające - Część 5: Respiratory w aparacie do znieczuleniaEN ISO 8835-5:2004/AC:2006
12PN-EN ISO 10993-14:2006Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 14: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe produktów degradacji ceramikiEN ISO 10993-14:2001
13PN-EN ISO 10993-18:2005 (U) Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 18: Charakterystyka chemiczna materiałówEN ISO 10993-18:2005
14PN-EN ISO 11140-1:2005 (U) Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Wskaźniki chemiczne - Część 1: Wymagania ogólneEN ISO 11140-1:2005
15PN-EN ISO 12870:2006Optyka oftalmiczna - Oprawy okularowe - Wymagania i metody badańEN ISO 12870:2004

EN ISO 12870:2004/AC:2005

16PN-EN ISO 21647:2005/AC:2006 (U) Elektryczne wyposażenie medyczne - Szczególne wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów monitorów gazów oddechowychEN ISO 21647:2004/AC:2006
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r. oraz normy opublikowane w 2005 r., które następnie zostały zharmonizowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r.

* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  11

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 94/9/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 12581:2006 (U)*Urządzenia do powlekania - Maszyny do powlekania i galwanizacji organicznymi płynnymi materiałami powłokowymi - Wymagania bezpieczeństwaEN 12581:2005
2PN-EN 14591-1:2006Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych - Systemy ochronne - Część 1: Tama wentylacyjna przeciwwybuchowa o wytrzymałości 2 barEN 14591-1:2004
3PN-EN 50104:2006Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu - Wymagania eksploatacyjne i metody badańEN 50104:2002

EN 50104:2002/A1:2004

Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 1.04.2006 r. do 30.06.2006 r.

* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  12

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 95/16/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 12016:2006Kompatybilność elektromagnetyczna - Dźwigi, schody i chodniki ruchome - OdpornośćEN 12016:2004
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 96/48/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 50388:2006 (U)*Zastosowania kolejowe - Zasilanie energią a tabor - Kryteria techniczne dotyczące koordynacji zasilania energią (podstacja) z taborem w celu uzyskania interoperacyjnościEN 50388:2005
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r.

* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  14

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 97/23/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 12952-9:2006Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze - Część 9: Wymagania dotyczące pyłowych instalacji paleniskowych do kotłówEN 12952-9:2002
2PN-EN 12952-16:2006Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze - Część 16: Wymagania dotyczące rusztowych i fluidalnych instalacji paleniskowych na paliwa stałe do kotłówEN 12952-16:2002
3PN-EN 13445-2:2006Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe - Część 2: MateriałyEN 13445-2:2002
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  15

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 97/67/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 13850:2006Usługi pocztowe - Jakość usług - Pomiar czasu przebiegu od końca do końca pojedynczych przesyłek priorytetowych i przesyłek pierwszej klasyEN 13850:2002
2PN-EN 14012:2006Usługi pocztowe - Jakość usług - Badanie procedur reklamacyjnych i odszkodowawczychEN 14012:2003
3PN-EN 14508:2006Usługi pocztowe - Jakość usług - Pomiar czasu przebiegu od końca do końca pojedynczych przesyłek niepriorytetowych i przesyłek drugiej klasyEN 14508:2003
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  16

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 98/37/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 703:2006Maszyny rolnicze - Maszyny do załadunku, mieszania i/lub rozdrabniania oraz zadawania kiszonki - BezpieczeństwoEN 703:2004
2PN-EN 930:2002/A1:2006Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry - Maszyny do ścierania, szlifowania, polerowania i frezowania - Wymagania bezpieczeństwa (Zmiana A1) EN 930:1997/A1:2004
3PN-EN 931:2002/A1:2006Maszyny do produkcji obuwia - Ćwiekarki - Wymagania bezpieczeństwa (Zmiana A1) EN 931:1997/A1:2004
4PN-EN 1028-1:2006Pompy pożarnicze - Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym - Część 1: Klasyfikacja -Wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwaEN 1028-1:2002
5PN-EN 1028-2:2006Pompy pożarnicze - Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym - Część 2: Weryfikacja wymagań ogólnych i dotyczących bezpieczeństwaEN 1028-2:2002
6PN-EN 1247:2006Maszyny odlewnicze - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące kadzi, urządzeń do zalewania, maszyn do odlewania odśrodkowego, ciągłego i półciągłegoEN 1247:2004
7PN-EN 1756-2:2006Podesty ruchome załadowcze - Platformy podnoszące insalowane na pojazdach kołowych - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Podesty ruchome załadowcze osoboweEN 1756-2:2004
8PN-EN 1760-2:2006Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia ochronne czułe na nacisk - Część 2: Ogólne zasady projektowania oraz badań obrzeży i listew czułych na naciskEN 1760-2:2001
9PN-EN 1846-3:2006Samochody pożarnicze - Część 3: Wyposażenie zamontowane na stałe - Bezpieczeństwo i parametryEN 1846-3:2002
10PN-EN 1889-1:2006Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 1: Pojazdy oponoweEN 1889-1:2003
11PN-EN 12012-2:2004/A1:2006Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny rozdrabniające - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące granulatorów do żyłek (Zmiana A1) EN 12012-2:2001/A1:2003
12PN-EN 12016:2006Kompatybilność elektromagnetyczna - Dźwigi, schody i chodniki ruchome - OdpornośćEN 12016:2004
13PN-EN 12463:2006Maszyny dla przemysłu spożywczego - Nadziewarki i urządzenia pomocnicze - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12463:2004
14PN-EN 12653:2002/A1:2006Maszyny do produkcji obuwia ze skóry i imitacji skóry - Gwoździowarki - Wymagania bezpieczeństwa (Zmiana A1)EN 12653:1999/A1:2004
15PN-EN 13414-1:2005/A1:2006Zawiesia z lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania (Zmiana A1) EN 13414-1:2003/A1:2005
16PN-EN 13621:2006Maszyny dla przemysłu spożywczego - Osuszarki do sałaty - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13621:2004
17PN-EN 13684:2006Maszyny ogrodnicze - Skaryfikatory i aeratory trawnikowe sterowane przez operatora pieszego - BezpieczeństwoEN 13684:2004
18PN-EN 13898:2006Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Przecinarki do metali w stanie zimnymEN 13898:2003
19PN-EN 14043:2006 (U)*Samochody pożarnicze specjalne - Automatyczne drabiny mechaniczne - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wykonania oraz metody badańEN 14043:2005
20PN-EN 14070:2006Bezpieczeństwo obrabiarek - Specjalizowane systemy obróbkoweEN 14070:2003
21PN-EN 60745-2-1:2006Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowychEN 60745-2-1:2003
22PN-EN 60745-2-4:2006Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek i polerek innych niż dyskoweEN 60745-2-4:2003
23PN-EN 60745-2-5:2006Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowychEN 60745-2-5:2003
24PN-EN 60745-2-6:2006Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotkówEN 60745-2-6:2003
25PN-EN 60745-2-14:2006Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące strugarekEN 60745-2-14:2003
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r.

* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  17

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 98/79/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 13641:2006Eliminacja lub zmniejszenie ryzyka zakażenia związanego z odczynnikami do diagnostyki in vitroEN 13641:2002
2PN-EN ISO 10993-14:2006Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 14: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe produktów degradacji ceramikiEN ISO 10993-14:2001
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  18

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 99/5/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2006Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 40 GHzETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2002
2PN-ETSI EN 301 908-1 V2.2.1:2006Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 1: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 zawierająca wprowadzenie i wymagania ogólne zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-1 V2.2.1:2003
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 01.04.2006 r. do 30.06.2006 r.