Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów.

Monitor Polski

M.P.2004.32.571

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) ogłasza się:
1)
wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów - stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie wytycznych do europejskich aprobat technicznych wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów - stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ MANDATÓW UDZIELONYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ NA OPRACOWANIE EUROPEJSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH, WRAZ Z ZAKRESEM PRZEDMIOTOWYM TYCH MANDATÓW

Poz.Numer i oznaczenie mandatuTytuł mandatu i wyroby nim objęteInne informacje
1234
1M/100 (CONSTRUCT 94/125)Wyroby prefabrykowane z betonuDecyzja 99/94/WE (Dz. Urz. WE L 29 z 03.02.1999)
ze zmianami wprowadzonymi przez mandaty M/126 i M/130Przepusty skrzynkowe
Elementy ścian oporowych
Pale fundamentowe (wyłącznie z betonu zwykłego)
Elementy ścienne:
- nośne,
- okładzinowe,
- nienośne
Elementy stropowe:
- sprężone prefabrykowane elementy stropów

kanałowych,

- elementy stropów z dźwigarami kratowymi i

deskowaniem z płyt,

- elementy stropów żebrowych,
- elementy stropów belkowo-pustakowych
Schody
Elementy dachowe
Elementy liniowe:
- liniowe elementy konstrukcyjne (wyłącznie z betonu

zwykłego),

- elementy mostowe (wyłącznie z betonu zwykłego)
Maszty i słupy
Skrzynki przyłączy instalacyjnych
Ogrodzenia
Silosy
2M/101 (CONSTRUCT 94/125)Drzwi, okna i wyroby związaneDecyzja 99/93/WE (Dz. Urz. WE L 29 z 03.02. 1999)
ze zmianami Drzwi, okna, żaluzje, bramy i związane z nimi okucia:
wprowadzonymi

przez mandaty

- okna z wbudowanymi żaluzjami i roletami lub bez

żaluzji i rolet:

M/126 i M/130 - o deklarowanej odporności ogniowej,
- pozostałe
- drzwi z wbudowanymi żaluzjami i roletami lub bez

żaluzji i rolet:

- o deklarowanej odporności ogniowej,
- otwierane mechanicznie
- pozostałe
- drzwi i bramy przemysłowe, handlowe i garażowe
Okucia budowlane
3M/102 (CONSTRUCT 94/125)MembranyDecyzja 99/90/WE (Dz. Urz. WE L 29 z 03.02.1999)
ze zmianamiWyroby do izolacji przeciwwilgociowej:
wprowadzonymi - płyt fundamentowych i części podziemnych budynków,
przez mandaty- ścian murowanych
M/126, M/130 i M/137Wyroby do wykonywania warstw paroszczelnych i paroprzepuszczalnych:
- ścian,
- dachów
Wyroby do wykonywania warstw podkładowych pod pokrycia wodochronne
Wyroby do wykonywania pokryć wodochronnych dachów
Wyroby pomocnicze do wykańczania powierzchni pokrycia wodochronnego
4M/103 (CONSTRUCT 94/125)Wyroby do izolacji cieplnejDecyzja 99/91/WE (Dz. Urz. WE L 29 z 03.02.1999)
ze zmianamiWyroby wytwarzane fabrycznie:
wprowadzonymi - do izolacji cieplnej w budownictwie,
przez mandaty

M/126, M/130,

- do izolacji cieplnej wyposażenia i instalacji

przemysłowych

M/137 i M/138Wyroby formowane in situ:

- do izolacji cieplnej w budownictwie,

- do izolacji cieplnej wyposażenia i instalacji

przemysłowych

Wyroby do izolacji cieplnej stosowane w budownictwie drogowym i kolejowym
5M/104 (CONSTRUCT 95/132A)

ze zmianami wprowadzonymi

Łożyska konstrukcyjneDecyzja 95/467/WE

(Dz. Urz. WE L 268 z 10.11.1995)

przez mandat M/132Łożyska:

- elastomerowe,

- toczne,
- garnkowe,
- wahaczowe,
- o ukierunkowanym i ograniczonym zakresie przesuwu,
- sferyczne i cylindryczne
Elementy ślizgowe
Zabezpieczenia przed wstrząsami sejsmicznymi
6M/105 (CONSTRUCT 95/132B, rev. 1)

ze zmianami

Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalneDecyzja 95/467/WE

(Dz. Urz. WE L 268 z 10.11.1995)

wprowadzonymi przez mandat M/130 i M/137Kominy prefabrykowane - elementy o wysokości kondygnacji
Przewody kominowe:
- elementy,
- bloki
Kominy wielościenne:
- elementy,
- bloki
Kształtki do kominów jednościennych
Zestawy elementów:
- kominów wolno stojących,
- kominów dostawianych
Zakończenia kominów
7M/106 (CONSTRUCT 95/132C, rev. 1)

ze zmianami

Wyroby gipsoweDecyzja 95/467/WE

(Dz. Urz. WE L 268 z 10.11.1995)

wprowadzonymiSystemy zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych:
przez mandat- płyty gipsowo-kartonowe,
M/130 i M/137- gipsowe płyty okładzinowe (poszycie),
- kompozytowe płyty gipsowo-kartonowe (wraz z

laminatami),

- płyty gipsowo-kartonowe z cienką warstwą

wykończeniową,

- prefabrykowane płyty ścian działowych,
- płyty z gipsu zbrojonego włóknami (wraz z

narożnikami ochronnymi),

- profile gzymsowe,
- mieszanki (szpachle) do złączy płyt gipsowo-

kartonowych,

- kleje (spoiwa) na bazie gipsu do płyt gipsowo-

kartonowych

Bloki gipsowe (płyty) i kleje na bazie gipsu do bloków (płyt) gipsowych
Gipsowe elementy sufitowe:
- płytki sufitowe,
- scalone elementy sufitowe,
- kleje na bazie gipsu
Wyroby pomocnicze do płyt gipsowo-kartonowych i elementów sufitowych:
- narożniki i profile specjalne,
- elementy szkieletu metalowego,
- łączniki mechaniczne do systemów zabudowy z płyt

gipsowo-kartonowych

Tynki gipsowe:
- tynki budowlane na bazie gipsu
Wyroby pomocnicze do tynkowania:
- listwy i profile ozdobne do tynkowania
8M/107 (CONSTRUCT 95/145B, rev. 1)GeotekstyliaDecyzja 96/581/WE

(Dz. Urz. WE L 254 z 08.10.1996)

Geotekstylia i wyroby związane - geosyntetyki, geokompozyty, geosiatki, geomembrany, geosieci:
- w drogach,
- w liniach kolejowych,
- w fundamentach i ścianach,
- w systemach melioracji,
- do zapobiegania erozji,
- do zbiorników wodnych i zapór,
- kanałów,
- tuneli, budowli podziemnych,
- przy usuwaniu i składowaniu odpadów ciekłych,
- do składowania lub usuwania odpadów stałych,

stosowane:

- jako bariery dla cieczy i gazów,

- jako warstwa ochronna,

- do drenowania i filtracji,
- do zbrojenia
Geotekstylia i wyroby związane - geosyntetyki, geokompozyty, geosiatki, geomembrany, geosieci stosowane jako warstwa oddzielająca
9M/108 (CONSTRUCT 95/145D, rev. 1)

ze zmianami

Ściany osłonoweDecyzja 96/580/WE

(Dz. Urz. WE L 254 z 08.10.1996)

wprowadzonymi

przez mandat

Zestawy do wykonywania ścian osłonowych - elementy wielkowymiarowe - płyty okładzinowe i wypełniające:
M/137- prefabrykowane z betonu,
- z blach profilowych,
- z kompozytów drewnianych,
- z tworzyw sztucznych,
- ze szkła,
- z materiałów kompozytowych,
- z oszkleń specjalnych,
- z izolacyjnych płyt warstwowych
Zestawy do wykonywania ścian osłonowych - komponenty:
- drzwi i okna,
- płyty wypełniające,
- łączniki mechaniczne (wsporniki)
Zestawy do wykonywania ścian osłonowych - profile i kształtowniki:
- ramy systemów ściennych,
- rygle podwalinowe i zwieńczenia
Zestawy do wykonywania ścian osłonowych - wyroby w postaci mat i sztywnych arkuszy:
- wyroby do izolacji cieplnej (i akustycznej)

w postaci mat i płyt,

- wyroby izolacyjne z tworzyw sztucznych (płyty

laminowane)

Zestawy do wykonywania ścian osłonowych - wyroby w postaci giętkich arkuszy:
- warstwy paroszczelne i paroprzepuszczalne,
- obróbki i zwieńczenia,
- uszczelki i wyroby uszczelniające
10M/109 (CONSTRUCT 96/167A)

ze zmianami wprowadzonymi

Stałe urządzenia gaśniczeDecyzja 96/577/WE

(Dz. Urz. WE L 254 z 08.10.1996)

przez mandatSystemy i zestawy sygnalizacji pożarowej:
M/130- zestawy sygnalizacyjno-alarmowe,
- zestawy sygnalizacji pożarowej,
- systemy alarmowe,
- zestawy ostrzegawcze
Systemy sygnalizacji pożarowej - elementy składowe:
- czujki dymu, ciepła i płomienia,
- urządzenia sterujące i sygnalizujące,
- urządzenia przekazujące sygnał alarmowy,
- izolatory zwarcia,
- urządzenia alarmowe,
- źródła zasilania,
- urządzenia wejścia/wyjścia,
- ręczne urządzenia ostrzegawcze
Samodzielne czujki dymu/alarmu, czujki ciepła, źródła zasilania
Systemy i zestawy tłumienia i gaszenia pożaru:
- systemy instalacji hydrantów zewnętrznych

pierwszego użycia,

- systemy instalacji hydrantów suchych

i nawodnionych,

- zestawy instalacji tryskaczowych i zraszaczowych,
- zestawy gaśnicze pianowe,
- zestawy gaśnicze proszkowe,
- zestawy gaśnicze gazowe (w tym systemy gaśnicze

z CO2)

Systemy tłumienia i gaszenia pożaru - elementy składowe:
- hydranty przeciwpożarowe,
- czujniki/przełączniki przepływu wody,
- czujniki/przełączniki ciśnienia,
- zawory pożarowe,
- łączniki wlotowe,
- pompy i zespoły pomp dla straży pożarnej,
- dysze/tryskacze/łączniki wylotowe
Systemy zabezpieczenia przed wybuchem - zestawy
Systemy zabezpieczenia przed wybuchem - elementy składowe:
- czujki,
- tłumiki,
- czujniki wybuchu,
- wyroby przeciwwybuchowe
Systemy instalacji kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu - zestawy:
- zestawy do odprowadzania dymu i ciepła,
- zestawy do różnicowania ciśnienia
Systemy instalacji kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu - elementy składowe:
- kurtyny dymowe,
- klapy przeciwpożarowe,
- przewody,
- wentylatory mechaniczne,
- klapy dymowe,
- tablice sterownicze,
- awaryjne tablice sterownicze,
- źródła zasilania
11M/110 (CONSTRUCT 96/167C)

ze zmianami wprowadzonymi

Urządzenia sanitarneDecyzja 96/578/WE

(Dz. Urz. WE L 254 z 08.10.1996)

przez mandat M/137Urządzenia sanitarne (bez armatury czerpalnej i odpływowej):
- zlewy,
- umywalki i umywalki zbiorowe,
- wanny z hydromasażem,
- osłony lub ekrany wanien i pryszniców,
- brodziki prysznicowe,
- bidety i pisuary,
- miski lub muszle ustępowe,
- ustępy ziemne, chemiczne i kompostujące,
- toalety maceracyjne,
- toalety tureckie,
- zbiorniki spłukujące,
- publiczne toalety modularne,
- formowane moduły toaletowe
12M/111 (CONSTRUCT 96/167D)

ze zmianami wprowadzonymi

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: wyposażenie drógDecyzja 96/579/WE

(Dz. Urz. WE L 254 z 08.10.1996)

przez mandatWyroby do poziomego oznakowania dróg:
M/126 i M/132- taśmy do trwałego znakowania dróg,
- wyroby przygotowane fabrycznie,
- farby drogowe, masy termoplastyczne, masy

chemoutwardzalne (ewentualnie z kruszywem

przeciwpoślizgowym) zawierające w swym składzie

kulki szklane,

- farby drogowe, masy termoplastyczne, masy

chemoutwardzalne (do znakowania poziomego dróg)

wymagające odrębnego dodania odpowiedniego rodzaju

i ilości kulek szklanych do posypywania i/ lub

kruszyw przeciwpoślizgowych,

- nawierzchniowe, punktowe elementy odblaskowe
Pionowe znaki drogowe:
- znaki drogowe zainstalowane na stałe,
- słupki krawędziowe oraz słupki przeszkodowe do

stosowania na obszarze zabudowanym,

- słupki prowadzące mocowane,
- sygnalizacja świetlna i lampy stałe,
- stałe urządzenia ostrzegające i słupki prowadzące

przed wydzielonymi pasami ruchu,

- znaki drogowe dla ruchu kołowego i pieszego

o zmiennej treści, zainstalowane na stałe

Drogowe słupy oświetleniowe:

- sygnalizacja świetlna

Systemy ograniczania ruchu pojazdów:
- elementy amortyzujące,
- bariery ochronne,
- olinowanie przeciwuderzeniowe,
- poręcze
Systemy oddzielenia ruchu pieszego od kołowego łącznie z kładkami zabezpieczonymi poręczami
Systemy obniżające hałas ruchu drogowego:
- urządzenia obniżające hałas ruchu drogowego
Ekrany zapobiegające oślepianiu:
- wyroby zapobiegające oślepianiu przez

nadjeżdżające pojazdy i przez źródła światła na

poboczach

13M/112 (CONSTRUCT 96/190, rev. 1)

ze zmianami

Wyroby konstrukcyjne z drewna i wyroby pomocniczeDecyzja 97/176/WE

(Dz. Urz. WE L 73 z 14.03.1997)

wprowadzonymi przez mandat M/137Wyroby konstrukcyjne z drewna litego stosowane do budowy mostów, torów kolejowych i budynków:

elementy:

- elementy mostowe,
- elementy kratownic,
- podkłady kolejowe,
- elementy stropowe,
- elementy ścienne,
- elementy dachowe, takie jak: belki, łuki, rozpory,

krokwie, słupy, żerdzie i pale

Wyroby konstrukcyjne z drewna litego stosowane do budowy mostów, torów kolejowych i budynków:

zestawy:

- kratownice,
- stropy,
- ściany,
- dachy,
- ramy
Słupy drewniane stosowane do linii napowietrznych
Wyroby konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo i inne klejone wyroby z drewna:

elementy:

- elementy mostowe,
- elementy kratownic,
- elementy stropowe,
- elementy ścienne,
- elementy dachowe, takie jak: belki, łuki, rozpory,

krokwie, słupy, żerdzie i pale;

zestawy:
- kratownice,
- stropy,
- ściany,
- dachy,
- ramy
Łączniki do wyrobów konstrukcyjnych z drewna:
- łączniki cierne (płytki),
- łączniki pierścieniowe,
- łączniki z płytkami zębatymi,
- płytki kolczaste,
- płytki do gwoździowania,
- wkręty do drewna,
- sworznie gwintowane,
- gwoździe do drewna
14M/113 (CONSTRUCT 96/191, rev. 1)

ze zmianami wprowadzonymi

Wyroby drewnopochodne i wyroby związaneDecyzja 97/462/WE

(Dz. Urz. WE L 198 z 25.07.1997)

przez mandat M/137Płyty drewnopochodne surowe oraz fornirowane lub powlekane stosowane w elementach konstrukcyjnych wewnętrznych lub zewnętrznych, w tym:
- płyty pełne z drewna,
- drewno wielowarstwowe,
- płyty LVL,
- sklejka (z obłogów, z rdzeniem drewnianym,

kompozytowa),

- płyty o włóknach orientowanych (OSB),
- płyty wiórowe (na spoiwie z żywic i na spoiwie

cementowym),

- płyty pilśniowe (twarde, średnie i miękkie, płyty

otrzymywane metodą suchą - płyty pilśniowe MDF,

płyty pilśniowe impregnowane bitumem),

- płyty na spoiwie mineralnym
Płyty drewnopochodne surowe oraz fornirowane lub powlekane stosowane w elementach niekonstrukcyjnych wewnętrznych lub zewnętrznych, w tym:
- płyty pełne z drewna,
- drewno wielowarstwowe,
- płyty LVL,
- sklejka (z obłogów, z rdzeniem drewnianym,

kompozytowa),

- płyty o włóknach orientowanych (OSB),
- płyty wiórowe (na spoiwie z żywic i na spoiwie

cementowym),

- płyty pilśniowe (twarde, średnie i miękkie, płyty

otrzymywane metodą suchą - płyty pilśniowe MDF,

płyty pilśniowe impregnowane bitumem),

- płyty na spoiwie mineralnym
15M/114 (CONSTRUCT 97/212, rev. 1)Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczneDecyzja 97/555/WE

(Dz. Urz. WE L 229 z 20.08.1997)

Cementy powszechnego użytku, w tym:
- cement portlandzki,
- cementy portlandzkie mieszane,
- cementy hutnicze,
- cementy pucolanowe,
- cementy mieszane
Cementy specjalne, w tym:
- cement odporny na siarczany,
- cement odporny na działanie wody morskiej,
- cement biały,
- cementy o niskim cieple hydratacji,
- cement niskoalkaliczny
Cementy murarskie
Cementy glinowe
Wapna budowlane:
- wapna wapienne,
- wapna dolomitowe,
- wapna hydrauliczne
Inne spoiwa hydrauliczne:
- hydrauliczne spoiwa drogowe
16M/115 (CONSTRUCT 97/216, rev. 1)Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonuDecyzja 97/597/WE

(Dz. Urz. WE L 240 z 02.09.1997)

Wyroby ze stali zbrojeniowej (żebrowanej, gładkiej i z wgniotami):
- pręty,
- walcówka, kręgi,
- siatki zgrzewane,
- maty zbrojące,
- taśmy z wgniotami,
- kratownice do belek
Wyroby ze stali sprężającej:
- druty (druty przeciągane na zimno odpuszczane,

druty gładkie i druty z wgniotami),

- sploty (sploty wielodrutowe, sploty wielodrutowe

zwarte, sploty z wgniotami, o wysokiej

przyczepności),

- pręty (pręty walcowane na gorąco i poddawane

obróbce, pręty gwintowane, żebrowane, płaskie lub

gładkie),

- kable sprężające
Kable i osłonki do ochrony lub prowadzenia wyrobów ze stali sprężającej
17M/116 (CONSTRUCT 97/145A, rev.3)

ze zmianami wprowadzonymi

Wyroby do wznoszenia murówDecyzja 97/740/WE

(Dz. Urz. WE L 299 z 04.11.1997)

przez mandatElementy murowe i wyroby związane:
M/137- elementy murowe,
- produkowane fabrycznie zaprawy murarskie,
- produkowane fabrycznie zaprawy tynkarskie
Wyroby pomocnicze:
- ściągi,
- taśmy rozciągane,
- wieszaki do belek,
- wsporniki,
- kątowniki podpierające,
- zbrojenie do spoin wspornych,
- nadproża
Elementy murowe zawierające izolację cieplną umieszczoną na powierzchni, która może podlegać działaniu ognia
18M/118 (CONSTRUCT 96/145A, rev.1)Wyroby do kanalizacjiDecyzja 97/464/WE

Dz. Urz. WE L 198 z 25.07.1997)

Wyroby do kanalizacji stosowane wewnątrz budynków:
- urządzenia zabezpieczające przed przepływem

wstecznym,

- zawory napowietrzające
Zestawy elementów do przepompowni ścieków i urządzenia do oczyszczania ścieków
Wyroby do kanalizacji na zewnątrz budynków - zestawy i elementy:
- dla zakładów oczyszczania ścieków i urządzenia do

oczyszczania ścieków w miejscu ich powstania

(oczyszczalnie przydomowe),

- do odprowadzania wody deszczowej,
- do odprowadzania fekaliów oraz ścieków

organicznych - osadniki gnilne

Prefabrykowane kanały odwadniające stosowane na zewnątrz budynków do odprowadzania ścieków z budynków i obiektów budowlanych, łącznie z drogami
Włazy i studzienki rewizyjne - do stosowania na jezdniach, parkingach, utwardzonych poboczach i na zewnątrz budynków, w tym:
- pokrywy,
- klamry włazowe,
- drabiny i poręcze do włazów i studzienek

rewizyjnych,

- wpusty,
- separatory
19M/119 (CONSTRUCT 96/167B, rev. 3

ze zmianami wprowadzonymi

Wyroby podłogowe i posadzkoweDecyzja 97/808/WE

(Dz. Urz. WE L 331 z 03.12.1997)

przez mandat M/137Sztywne wyroby podłogowe do zastosowań zewnętrznych i nawierzchni dróg - elementy nawierzchni drogowych, w tym:Decyzja

98/214/WE

(Dz. Urz. WE L 80 z 18.03.1998)

- kostka brukowa,
- kamienne płyty chodnikowe, krawężniki, bloki,
- świetliki w chodnikach,
- wykończeniowe płyty metalowe,
- sztywne płytki podłogowe,
- łupki,
- płytki,
- mozaiki,
- płytki kamienne,
- lastryko,
- pokrycie podłogowe z metalowej siatki lub kraty,
- kraty podłogowe
stosowane na nawierzchnie przeznaczone do ruchu pieszego i drogowego (głównie chodniki, wyznaczone ścieżki rowerowe, parkingi, drogi, autostrady, obszary przemysłowe, w tym porty i nabrzeża, nawierzchnie lotniskowe, stacje autobusowe, stacje benzynowe)
Sztywne wyroby podłogowe do zastosowań wewnętrznych łącznie z zamkniętymi pomieszczeniami transportu publicznego w postaci elementów, w tym:
- elementy drogowe,
- płytki,
- mozaiki,
- parkiety,
- pokrycia siatek i płyt,
- kraty podłogowe,
- sztywne wyroby laminowane,
- wyroby drewnopochodne,
- elementy chodnikowe o powierzchni płaskiej lub

o zwiększonej przyczepności

Elementy nośne dostępne w zestawach:
- podłogi szczelinowe,
- podłogi podniesione/podwyższone (konstrukcje

monolityczne lub wielowarstwowe o zamkniętej i

szczelnej powierzchni do wykańczania wnętrz

budynków)

Elastyczne i włókiennicze materiały podłogowe do zastosowań wewnętrznych, w tym:
- jednorodne i niejednorodne elastyczne pokrycia

podłogowe dostępne w postaci płytek, płyt

i arkuszy,

- włókiennicze pokrycia podłogowe, w tym płytki,
- płyty z tworzyw sztucznych lub gumy (materiały

podłogowe z tworzyw aminowych termoutwardzalnych),

- linoleum i korek,
- płyty antyelektrostatyczne,
- płytki podłogowe luźne,
- laminowane sprężyste materiały podłogowe
Elastyczne i włókiennicze materiały podłogowe do zastosowań zewnętrznych, w tym:
- jednorodne i niejednorodne elastyczne pokrycia

podłogowe dostępne w postaci płytek, płyt

i arkuszy,

- włókiennicze pokrycia podłogowe w tym płytki,
- płyty z tworzyw sztucznych lub gumy (materiały

podłogowe z tworzyw aminowych termoutwardzalnych),

- linoleum i korek,
- płyty antyelektrostatyczne,
- płytki podłogowe luźne,
- laminowane sprężyste materiały podłogowe
Materiały na podkłady podłogowe:
- do zastosowań wewnętrznych,
- do zastosowań zewnętrznych
20M/120 (CONSTRUCT 97/246)Metalowe wyroby konstrukcyjne i wyroby pomocnicze
Metalowe kształtowniki konstrukcyjne bez zabezpieczenia lub z powłokami zabezpieczającymi przed korozją, w tym:
- kształtowniki i profile walcowane na gorąco, na

zimno lub inaczej produkowane w różnych kształtach

(T, L, H, U, Z, I, ceowniki, kątowniki, profile

wydrążone i rurowe),

- wyroby płaskie (płyty, arkusze, taśmy),
- pręty,
- odlewy,
- odkuwki z różnych metali
Metalowe kształtowniki konstrukcyjne - gotowe wyroby metalowe - bez zabezpieczenia lub z powłokami zabezpieczającymi przed korozją, spawane lub niespawane, w tym:
- ramy metalowe do sufitów podwieszonych

(obciążonych),

- kratownice,
- dźwigary,
- słupy,
- belki,
- schody,
- pale fundamentowe,
- pale nośne,
- ścianki szczelne,
- przekroje przeznaczone do specjalnych zastosowań,

cięte na wymiar,

- szyny kolejowe,
- podkłady
Materiały dodatkowe do spawania metalowych konstrukcji nośnych
Łączniki konstrukcyjne:
- nity metalowe,
- śruby (nakrętki i podkładki),
- śruby o wysokiej wytrzymałości do połączeń

ciernych,

- śruby dwustronne,
- wkręty do metalu,
- łączniki trakcyjne
21M/121 (CONSTRUCT 97/231, rev. 1)

ze zmianami wprowadzonymi

Wyroby do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitówDecyzja 98/437/WE

(Dz. Urz. WE L 194 z 10.07.1998)

przez mandat Wyroby wykończeniowe do zastosowań wewnętrznych
M/137Pokrycia ścienne w formie rolowej

Okładziny sufitowe, w tym :

- wyroby o podwyższonej odporności,
- wyroby z gotowym wykończeniem,
- wyroby przeznaczone do dalszego wykańczania
Płytki ścienne i sufitowe

Elementy o regularnym kształcie geometrycznym o niewielkiej grubości, których wymiary umożliwiają łatwe operowanie przez jedną osobę, przeznaczone do klejenia lub mocowania mechanicznego do ścian, sufitów lub sufitów podwieszonych

Płyty ścienne i sufitowe (z wyjątkiem płyt drewnopochodnych i płyt gipsowo-kartonowych ujętych w poprzednich mandatach)
Elementy o regularnym kształcie geometrycznym o niewielkiej grubości, których wymiary nie pozwalają na łatwe operowanie przez jedną osobę. Łącznie z elementami do mocowania
Uwaga: w tej grupie wyrobów znajdują się okładzinowe płyty ścienne
Oblicówka (siding)
Elementy o regularnej formie geometrycznej, które charakteryzuje przewaga długości nad pozostałymi wymiarami i niewielka grubość. Mogą zawierać elementy zamocowań
Wyroby pomocnicze do wykończeń wewnętrznych ścian i sufitów (z wyjątkiem wyrobów przeznaczonych do płyt drewnopochodnych i do płyt gipsowo-kartonowych, ujętych w odrębnych mandatach):
- profile specjalne - przeznaczone do mocowania

wykończeń ścian wewnętrznych i sufitów,

- ramy mocujące - zestawy przekrojów stosowanych do

wykonywania konstrukcji sufitów podwieszonych,

odsłoniętej lub zakrytej przez płyty wypełniające

Sufity podwieszone - zestawy złożone z płyt sufitowych i odpowiednich ram mocujących
Wyroby wykończeniowe do zastosowań zewnętrznych
Płytki ścienne i sufitowe
Okładzinowe płyty ścienne
Gonty ścienne
Oblicówka (siding)
Płyty ścienne i sufitowe, z wyjątkiem płyt drewnopochodnych i płyt gipsowo-kartonowych ujętych w poprzednich mandatach
Wyroby pomocnicze do wykończeń zewnętrznych ścian i sufitów:
- profile specjalne,
- ramy mocujące
22M/122 (CONSTRUCT 97/241, rev. 2)

ze zmianami wprowadzonymi

Wyroby do pokryć dachowych, świetliki dachowe, okna połaciowe oraz wyroby pomocniczeDecyzja 98/436/WE

(Dz. Urz. WE L 194 z 10.07.1998)

przez mandatPokrycia dachowe
M/137Nieciągłe elementy pokryć dachowych stosowane do wykonywania ciągłego pokrycia dachowego. Dostarczane w postaci gotowych elementów lub giętkich arkuszy odgrywają podstawową rolę w uzyskaniu wodoszczelności pokrycia i mogą, choć nie muszą, mieć wpływ na wytrzymałość przekrycia.
Arkusze płaskie i profilowane, w tym:
- blachy sztywne lub giętkie,
- wyroby nieprzejrzyste lub przepuszczające światło,
- sztywne warstwy podkładowe (poszycie)
Dachówki, łupek, dachowe płytki kamienne i gonty
Płyty kompozytowe produkowane fabrycznie lub płyty wielowarstwowe, które mogą zawierać izolację cieplną
Lepiki asfaltowe
Asfaltowe, dachowe masy uszczelniające, odgrywające istotną rolę w uzyskaniu wodoszczelności pokrycia, ale niemające wpływu na wytrzymałość przekrycia. Nieprzeznaczone do stosowania na powierzchniach przeznaczonych do ruchu kołowego
Warstwy wierzchnie pokrycia (wykończenia zewnętrzne lub warstwy dociskowe)
Drobnowymiarowe elementy pokryć dachowych, nieodgrywające roli w uzyskaniu wodoszczelności ani niemające wpływu na wytrzymałość przekrycia
Świetliki dachowe i okna połaciowe:
- świetliki dachowe (z wyłączeniem samonośnych

przepuszczających światło zestawów i systemów

przekryć dachowych)

Elementy budowlane składające się z jednej

lub kilku przepuszczających światło

(przezroczystych lub przejrzystych) powierzchni

(łukowych, zakrzywionych, piramidalnych lub

płaskich), które mogą ewentualnie zawierać również

profile brzegowe. Mogą być mocowane do ramy

otwieralnej lub kołnierza

- okna połaciowe

Okna przeznaczone do wbudowania w dachach

o połaciach nachylonych

Wyroby pomocnicze - wyroby prefabrykowane:
- systemy dojścia na dach, przejścia i pomosty do

chodzenia po dachu, w tym:

- pomosty,
- stopnice,
- schody
Elementy budowlane w formie platformy

umożliwiającej stanie lub chodzenie, zawierające

jedną lub więcej podpór stałych, zamocowanych

przez system łączników do konstrukcji nośnej dachu

- haki bezpieczeństwa i zakotwienia dachowe

Elementy na powierzchni dachu stosowane

dla bezpieczeństwa ludzi umożliwiające

przeniesienie obciążeń związanych z konserwacją

i naprawami pokrycia dachowego

- deski czołowe i spodnie opierzenia okapu,
- zamocowania mechaniczne do pokryć dachowych
Wyroby do pokryć dachowych, w tym:
- gąsiory,
- kosze,
- sztywne obróbki
23M/124 (CONSTRUCT 98/273, rev. 1)

ze zmianami wprowadzonymi

Wyroby do budowy drógDecyzja 98/601/WE

(Dz. Urz. WE L 287 z 24.10.1998)

przez mandat M/137Bitum do budowy dróg i utwardzania powierzchni drogowych, w tym:
- czysty bitum,
- bitum modyfikowany polimerem,
- bitum upłynniony,
- upłynniony bitum modyfikowany polimerem,
- bitum fluksowany,
- emulsja bitumiczna,
- emulsja bitumiczna upłynniona,
- emulsja bitumiczna modyfikowana polimerem,
- upłynniona emulsja bitumiczna modyfikowana

polimerem,

- asfalt/bitum
Mieszanki bitumiczne do stosowania do budowy dróg i utwardzania powierzchni drogowych:
- asfaltobeton, w tym:
- asfalty bardzo miękkie,
- asfalty do cienkich warstw,
- asfalt porowaty,
- asfalt żywiczny (gussasphalt),
- naturalny asfalt żywiczny,
- asfalt walcowany na gorąco
Asfalty te mogą zawierać asfalt regenerowany
Wyroby do nawierzchni drogowych:

- cienkie warstwy,

- mikrowarstwy nawierzchniowe,
- posypki (w tym kruszywa)
Wyroby i zestawy do zabezpieczeń wodochronnych płyt mostowych z ewentualnym udziałem warstwy asfaltowej, w tym:
- asfalt żywiczny,
- gotowe membrany,
- gotowe wyroby bitumiczne w arkuszach,
- żywice/poliuretany (stosowane w postaci płynnej)
Wyroby pomocnicze do dróg betonowych:
- dyble,
- wyroby do wypełniania złączy,
- wyroby do uszczelniania złączy
24M/125 (CONSTRUCT 98/275, rev.1)KruszywaDecyzja 98/598/WE

(Dz. Urz. WE L 287 z 24.10.1998)

Kruszywa do betonów, zapraw i zaczynów:
- kruszywa naturalne,
- kruszywa produkowane przemysłowo,
- kruszywa uzyskiwane z odpadów procesów

produkcyjnych,

- kruszywa z recyklingu
Stosowane do przygotowania betonu i zaprawy do stosowania, m.in. w budownictwie oraz do budowy dróg i innych obiektów inżynierskich
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i do obróbki nawierzchni drogowych:
- kruszywa naturalne,
- kruszywa produkowane przemysłowo,
- kruszywa uzyskiwane z odpadów produkcyjnych,
- kruszywa z recyklingu
Stosowane do przygotowania mieszanek bitumicznych i warstw do wykańczania nawierzchni drogowych lub jako dodatek do nich, do stosowania, m.in. w budowie dróg, obróbce nawierzchni drogowych i w innych obiektach inżynierskich
Kruszywa do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie:
- kruszywa naturalne,
- kruszywa produkowane przemysłowo,
- kruszywa uzyskiwane z odpadów produkcyjnych,
- kruszywa z recyklingu
Stosowane do przygotowania niezwiązanych i związanych hydraulicznie mieszanek innych niż betonowe, do zastosowania do budowy dróg i innych obiektów inżynierskich oraz podłoży przystanków i miejsc postojowych
Kamień do robót hydrotechnicznych:
- kruszywa naturalne,
- kruszywa produkowane przemysłowo,
- kruszywa uzyskiwane z odpadów produkcyjnych,
- kruszywa z recyklingu
Stosowane jako niezwiązane np. w konstrukcjach hydrotechnicznych i przy budowie nabrzeży oraz w innych obiektach inżynierskich
Podsypka kolejowa:
- kruszywa skalne,
- kruszywa produkowane przemysłowo,
- kruszywa uzyskiwane z odpadów produkcyjnych,
- kruszywa z recyklingu
Stosowane jako niezwiązane np. w budowie nasypów kolejowych
Wypełniacze do mieszanek bitumicznych i do obróbki nawierzchni
Wypełniacze produkowane z kruszyw:
- naturalnych,
- produkowanych przemysłowo,
- uzyskiwanych z odpadów produkcyjnych,
- z recyklingu
Do zastosowania np. do budowy dróg i do obróbki nawierzchni drogowych oraz w innych obiektach inżynierskich
Wypełniacze do betonu, zaprawy i zaczynu

Wypełniacze produkowane z kruszyw:

- naturalnych,
- produkowanych przemysłowo,
- uzyskiwanych z odpadów produkcyjnych,
- z recyklingu
Wypełniacze stosowane są jako część składowa kruszyw do betonu, zapraw i zaczynów i z definicji są obojętne (niereaktywne). Stosuje się je do poprawy krzywej uziarnienia w przypadku braku drobnych frakcji. Do zastosowania np. w budownictwie, do budowy dróg i innych obiektów inżynierskich oraz do wytwarzania wyrobów prefabrykowanych z betonu
25M/127 (CONSTRUCT 98/294)Kleje budowlane:

- kleje konstrukcyjne,

- kleje do płytek

Decyzja 99/470/WE

(Dz. Urz. WE L 184

z 17.07.1999)
26M/128 (CONSTRUCT 98/271, rev.1)

ze zmianami wprowadzonymi

Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynemDecyzja 99/469/WE

(Dz. Urz. WE L 184 z 17.07.1999)

przez mandatDomieszki i dodatki do betonu, zaprawy i zaczynu:
M/137- domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu,
- dodatki do betonu, zaprawy i zaczynu - typ I

niemal obojętne,

- dodatki do betonu, zaprawy i zaczynu - typ II

aktywne

Włókna do betonu, zaprawy i zaczynu:
- do zastosowań konstrukcyjnych,
- do pozostałych zastosowań
Wyroby do zabezpieczania i ochrony betonu, w tym:
- ochrona powierzchniowa wyrobów,
- wyroby do napraw konstrukcyjnych,
- wyroby do napraw niekonstrukcyjnych,
- konstrukcyjne materiały klejące,
- wyroby do iniekcji,
- wyroby do kotwienia zbrojenia,
- wyroby do zabezpieczania zbrojenia przed korozją
27M/129 (CONSTRUCT 98/303)

ze zmianami wprowadzonymi

Urządzenia grzewczeDecyzja 99/471/WE

(Dz. Urz. WE L 184 z 17.07.1999)

przez mandat- grzejniki konwekcyjne,
M/137- promienniki ciepła,
- zestawy ogrzewania podłogowego,
- zestawy ogrzewania ściennego,
- piecyki olejowe,
- wkłady kominkowe
28M/131 (CONSTRUCT 98/308)

ze zmianami wprowadzonymi

Rury, zbiorniki i elementy pomocnicze nieprzeznaczone do kontaktu z wodą do spożycia przez ludziDecyzja 99/472/WE

(Dz. Urz. WE L 184 z 17.07.1999)

przez mandat- zestawy rurowe,
M/137- rury,
- zbiorniki,
- systemy alarmu w przypadku nieszczelności,
- urządzenia zabezpieczające przed przepełnieniem,
- kształtki,
- spoiwa,
- złącza,
- uszczelnienia złączy,
- uszczelki,
- kanały i przewody,
- podparcia rur i przewodów,
- armatura i armatura czerpalna,
- urządzenia bezpieczeństwa w systemach przewodów

gazowych

29M/135 (CONSTRUCT 97/221, rev. 2)

ze zmianami

Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i bloków szklanychDecyzja 2000/245/WE

(Dz. Urz. WE L 77 z 28.03.2000)

wprowadzonymiPłaskie i profilowane płyty szklane, w tym:
przez mandat- szkło zwykłe,
M/137- szkło poddawane obróbce,
- szkło specjalne,
- szkło bezpieczne,
- szkło z powłokami,
- szkło z powłokami z folii,
- szkło emaliowane,
- szkło z powierzchnią specjalną,
- szkło lustrzane
Profile ceowe ze szkła
Szyby zespolone izolacyjne
Bloki szklane
Płyty ścienne z bloków szklanych
30M/136 (CONSTRUCT 00/414, rev. 2)Wyroby mające kontakt z wodą przeznaczone do spożycia przez ludziDecyzja 2002/359/WE

(Dz. Urz. WE L 127 z 14.05.2002)

- zestawy rurowe oraz systemy magazynowania wody,
- rury,
- zbiorniki,
- systemy ochrony i bezpieczeństwa,
- urządzenia zabezpieczające przed przepełnieniem,
- kształtki,
- spoiwa,
- złącza,
- uszczelnienia złączy,
- uszczelki,
- armatura i armatura czerpalna,
- pompy i wodomierze,
- membrany, żywice, powłoki, wykładziny, smary

i smary stałe

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ MANDATÓW UDZIELONYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ NA OPRACOWANIE WYTYCZNYCH DO EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH, WRAZ Z ZAKRESEM PRZEDMIOTOWYM TYCH MANDATÓW

Poz.Numer i oznaczenie mandatuTytuł mandatu i wyroby nim objęteInne informacje
1234
1EOTA No 1

(CONSTRUCT

Kotwy metalowe do stosowania w betonieDecyzja 96/582/WE
96/139B, rev.1)Kotwy metalowe o średnicy nie mniejszej niż 6 mm i minimalnej głębokości zakotwienia 30 mm; osadzane w otworach wierconych w betonie zwykłym i zakotwione w wyniku rozporu (kotwy z kontrolowanym momentem obrotowym lub kontrolowaną deformacją), podcięcia lub wklejenia.

Mandat obejmuje również kotwy metalowe z wewnętrznym gwintem

(Dz. Urz. WE L 254 z 08.10.1996)

ETAG 001

Kotwy metalowe do stosowania w betonie

Część 1:

Zniszczenie lub utrata nośności kotew w zastosowaniach objętych mandatem może spowodować bezpośrednie zagrożenie życia.

Przeznaczone są one do mocowania lub podparcia elementów konstrukcyjnych mających wpływ na stateczność obiektów lub ciężkich elementów, takich jak okładziny, sufity podwieszone i elementy wyposażenia

Zagadnienia ogólne

Część 2:

Kotwy rozporowe z kontrolowanym momentem obrotowym

Część 3:

Kotwy podcięte

Część 4:

Kotwy rozporowe z kontrolowaną deformacją

Część 5:

Kotwy wklejane

2EOTA No 2 (CONSTRUCT 95/195)Kotwy metalowe do stosowania w betonie - do mocowania lekkich elementów

Kotwy rozporowe o kontrolowanym obciążeniu lub momencie obrotowym, kotwy rozporowe o kontrolowanej

Decyzja 97/176/WE

(Dz. Urz. WE L 73 z 14.03.1997)

deformacji lub kotwy podcięte.

Zniszczenie lub utrata nośności kotew w zastosowaniach objętych mandatem może spowodować bezpośrednie zagrożenie życia.

Przeznaczone są do mocowania lub podpierania elementów niekonstrukcyjnych, takich jak sufity podwieszone i instalacje

ETAG 001

Część 6:

Kotwy metalowe do stosowania w betonie do mocowania lekkich elementów

3EOTA No 3 (CONSTRUCT 96/193)Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie i podłożach murowych

Łączniki tworzywowe składające się z elementu rozporowego i polimerowej tulei kotwiącej, która przechodzi przez mocowanie.

Decyzja 97/463/WE

(Dz. Urz. WE L 198 z 25.07.1997)

Tuleja kotwiąca jest rozpierana po osadzeniu (przez wbicie młotkiem lub wkręcenie) elementu rozporowego, który dociska tuleję do ścianek wywierconego otworu. Łączniki stosowane są w elementach o grubości nie mniejszej niż 100 mm:ETAG 014

Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych

- z betonu zwykłego, betonu lekkiego i gazobetonu,
- z cegły pełnej i pustaków,
- z elementów murowych wydrążonych lub z otworami.
Zniszczenie lub utrata nośności łączników w zastosowaniach objętych mandatem może spowodować bezpośrednie zagrożenie życia.

Przeznaczone są do mocowania systemów elewacyjnych oraz do mocowania lub podpierania elementów mających wpływ na stateczność tych systemów

4EOTA No 4 (CONSTRUCT 96/194)Infekcyjne kotwy metalowe do stosowania w podłożach murowych

Kotwy iniekcyjne składające się z prętów gwintowanych, specjalnie formowanych prętów

Decyzja 97/177/WE

(Dz. Urz. WE L 73 z 14.03.1997)

zbrojeniowych, tulei z gwintem wewnętrznym lub elementów w innym kształcie oraz z zaprawy.
Materiał klejący może być na bazie spoiwa cementowego (zaczyn), zaprawy żywicznej lub ich mieszaniny, zawierającej wypełniacze i dodatki.
Zniszczenie lub utrata nośności kotew iniekcyjnych w zastosowaniach objętych mandatem może spowodować bezpośrednie zagrożenie życia.
Przeznaczone są one do mocowania lub podparcia elementów konstrukcyjnych mających wpływ na stateczność obiektów lub ciężkich elementów, takich jak okładziny, sufity podwieszone i elementy wyposażenia
5EOTA No 5 (CONSTRUCT 95/139A, rev. 1)Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym (Ściany osłonowe)

Zestaw komponentów tworzących zewnętrzną przegrodę osłonową, wykonaną z elementów ramowych i oszklenia, zamocowanych pod dowolnym kątem między pionem

Decyzja 96/581/WE

(Dz. Urz. WE L 254 z 08.10.1996)

a nachyleniem 7°.

W systemach tych przewiduje się klejenie oszklenia, tak więc obciążenia działające na oszklenie przenoszone są na szkielet konstrukcji ściany osłonowej poprzez spoinę klejową.

Typ I: Z elementami podparcia mechanicznego pozwalającymi na przeniesienie ciężaru własnego oszklenia na ramę ściany osłonowej, a za jej pośrednictwem na konstrukcję. Stosowane są zabezpieczenia zmniejszające zagrożenie w przypadku zniszczenia spoiny klejowej.

Typ II: Z elementami podparcia mechanicznego pozwalającymi na przeniesienie ciężaru własnego oszklenia na ramę ściany osłonowej, a za jej pośrednictwem na konstrukcję. Wszystkie pozostałe oddziaływania przenoszone są przez spoinę klejową.

Typ III: Ciężar własny oszklenia przenoszony jest na ramę ściany osłonowej za pośrednictwem spoiny klejowej (bez podparcia). Stosowane są zabezpieczenia zmniejszające zagrożenie w przypadku zniszczenia spoiny klejowej.

Typ IV: Wszystkie oddziaływania, łącznie z ciężarem własnym oszklenia, przenoszone są na ramę ściany osłonowej, a za jej pośrednictwem na konstrukcję przez spoinę klejową (bez podparcia i bez zabezpieczeń).

ETAG 002 Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym cz. 1-3
Systemy składają się zazwyczaj z połączonych wzajemnie pionowych i poziomych profili zamocowanych do konstrukcji nośnej budynku. Wykorzystując spoiwo konstrukcyjne, mocuje się do tego szkieletu oszklenie, tworzące lekką przestrzenną obudowę o ciągłej powierzchni, która sama lub w połączeniu z konstrukcją budynku zapewnia spełnienie wszystkich funkcji ściany zewnętrznej. Ściana taka nie ma wpływu na nośność konstrukcji budynku.
Główne elementy wchodzące w skład systemu to: oszklenia, spoiwo konstrukcyjne, ramy, do których przyklejone jest oszklenie, i ich zamocowania do konstrukcji szkieletu; zabezpieczenia mechaniczne przenoszące ciężar własny, zabezpieczenia, słupki i rygle, przekładki dystansowe, podkładki, klocki montażowe
6EOTA No 6 (CONSTRUCT 96/196, rev. 1)Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Fabrycznie produkowane wyroby do izolacji cieplnej,

przyklejane do ścian lub mocowane łącznikami mechanicznymi (profile, kotwy, specjalne elementy

Decyzja 97/556/WE

(Dz. Urz. WE L 229 z 20.08.1997)

mocujące itp.) albo przyklejane i mocowane mechanicznie, wykańczane nakładanymi na budowie jedno- lub wielowarstwowymi wyprawami zbrojonymi. Wyprawy nakładane są bezpośrednio na płyty izolacyjne, bez pozostawienia żadnej szczeliny powietrznej lub warstwy powodującej nieciągłość połączenia.

Nie są one nośnymi elementami konstrukcji, lecz mogą wpływać na trwałość elementów konstrukcyjnych w wyniku zabezpieczenia ich przed wpływem czynników klimatycznych

ETAG 004

Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

7EOTA No 7 (CONSTRUCT 97/209)Nienośne systemy i zestawy szalunków traconych przeznaczonych do wypełniania betonem zwykłym, ewentualnie zbrojonym, wykonane z:

- pustaków wykonanych z materiałów izolacyjnych lub

kombinacji materiałów izolacyjnych z innymi

materiałami

Decyzja 98/279/WE

(Dz. Urz. WE L 127 z 29.04.1998)

ETAG 009

lubSystemy
- płyt z materiałów izolacyjnych lub kombinacji

materiałów izolacyjnych z innymi materiałami,

składające się z elementów szalunkowych połączonych za pomocą przewiązek dystansowych.

Stosowane są do wznoszenia zewnętrznych i wewnętrznych, nośnych i samonośnych ścian budynków. W ich skład mogą wchodzić różne kształtki pozwalające na niemal ciągłe wypełnienia betonem lub na uzyskanie szkieletu z wypełnionych betonem pustych przestrzeni.

Powinny zapewniać możliwość wypełnienia betonem, jak również umieszczenia ewentualnego zbrojenia

szalunków traconych z pustaków, płyt z materiałów izolacyjnych lub z betonu
8EOTA No 8 (CONSTRUCT 97/223, rev.1)Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie

Systemy obejmują ustalony system mocowania, wykonywania złączy i obróbek niezbędnych do

Decyzja 98/143/WE

(Dz. Urz. WE L 42

zapewnienia wodoszczelności pokrycia.

Zestaw składa się z jedno- lub wielowarstwowego pokrycia wodochronnego, niekiedy również z warstwy izolacji cieplnej, zamocowanych do konstrukcji nośnej dachu łącznikami punktowymi lub liniowymi. Zakres mandatu jest ograniczony do systemów wodochronnych na bazie elastycznych wyrobów wodochronnych

z 14.02.1998)

ETAG 006

Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie

9EOTA No 9 (CONSTRUCT 98/269)Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej

Mandat obejmuje wyroby do wykonywania powłokowych pokryć dachowych umieszczanych na rynku w postaci zestawów.

Decyzja 98/599/WE

(Dz. Urz. WE L 287 z 24.10.1998)

Przykładowe rodzaje zestawów:ETAG 005
- emulsje i roztwory bitumiczne modyfikowane

polimerami,

Zestawy do wykonywania
- emulsje i roztwory bitumiczne,powłokowych
- elastyczne nienasycone żywice poliestrowe,pokryć dachowych
- bitumy modyfikowane polimerami do nakładania na

gorąco,

nanoszonych w postaci płynnej
- wyroby na bazie poliuretanów,cz. 1-8
- polimery wodorozcieńczalne.

Oprócz głównego składnika w postaci płynnej zestawy mogą zawierać: warstwy podkładowe, zbrojenie, łączniki mechaniczne, wypełniacze, kruszywa, kleje, roztwory gruntujące i utwardzacze

10EOTA No 10 (CONSTRUCT 97/243)Zestawy do wykonywania ścian działowych

Stałe, a niekiedy rozbieralne, samonośne, nieprzenoszące obciążeń zestawy ścian działowych o wysokości kondygnacji i ich okładziny; w skład

Decyzja 98/213/WE

Dz. Urz. WE L 80 z 18.03.1998)

zestawów mogą wchodzić też instalacje prowadzone w ścianach działowychETAG 003

Zestawy do wykonywania ścian działowych

11EOTA No 11 (CONSTRUCT 198/267)Samonośne przepuszczające światło zestawy dachowe (z wyjątkiem zestawów na bazie szkła)

Kompletne pokrycia dachów umieszczane na rynku w postaci zestawów. Sam materiał pokrycia składa się głównie z jedno- lub wielowarstwowych

Decyzja 98/600/WE

(Dz. Urz. WE L 287 z 24.10.1998)

przepuszczających światło elementów polimerowych, lecz może zawierać także elementy nieprzezroczyste. Pokrycia te mogą być całkowicie samonośne (np. przekrycia kopułowe) lub mogą wymagać oparcia na profilach nośnych; mogą też być ukształtowane w taki sposób, że zawierają pionowe fragmenty.

Poza materiałem pokrycia zestawy mogą zawierać: izolację cieplną, profile, poręcze, kołnierze, łączniki, taśmy, uszczelki, elementy zakrywające złącza, elementy otworowe, komponenty systemów odprowadzenia wody deszczowej, wywietrzniki dachowe, rynny, rury spustowe itp., systemy dojścia na dach, pomosty, stopnice, haki i kotwy zabezpieczające, elementy odprowadzające ciepło i dym (bez urządzeń mechanicznych), uszczelnienia, kleje, farby lub inne

ETAG 010 Samonośne przepuszczające światło zestawy dachowe
12EOTA No 12 (CONSTRUCT Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych

Kompletne schody wprowadzane na rynek w postaci

Decyzja 98/89/WE (Dz. Urz. WE L
98/261 rev. 1)zestawów. Mogą się składać z prefabrykowanych stopni, stopnic, podstopnic, nosków, spoczników, lin, poręczy, balustrad, okładzin wypełniających, elementów mocujących, materiałów wykładzinowych, płytek lub innych.

Schody prefabrykowane mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych i innych. Mogą być schodami do użytku prywatnego lub publicznego, stosowane jako schody wewnętrzne lub zewnętrzne.

Powinny one przenosić obciążenia od ciężaru własnego i obciążenia użytkowe, ale nie uwzględnia się ich w ogólnej stateczności obiektu budowlanego ani nie bierze pod uwagę przy ocenie wytrzymałości konstrukcji.

Mandat nie obejmuje schodów strychowych

29 z 03.02.1999)

ETAG 008

Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych

13EOTA No 13 (CONSTRUCT 97/259)Zestawy zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcji

Układy cięgien i zakotwień oraz innych elementów do sprężania konstrukcji, wprowadzane na rynek w postaci zestawów. Mogą składać się np. z cięgien (splotów,

Decyzja 98/456/WE

(Dz. Urz. WE L 201

drutów, prętów), zakotwień, cięgieł, tensorów, osłonek kanałów, wyrobów do wypełniania kanałów, dodatkowego zbrojenia (prętów, drutów) lub innychz 17.07.1998)

ETAG 013

Zestawy zakotwień

i cięgien do sprężania konstrukcji
14EOTA No 14 (CONSTRUCT 98/292)Lekkie kompozytowe drewnopochodne belki i słupy

Lekkie kompozytowe belki i słupy wraz z belkami typu T, tzn. konstrukcjami belkowo-płytowymi, których co

Decyzja 99/92/WE (Dz. Urz. WE L 29 z 03.02.1999)
najmniej jeden komponent konstrukcyjny wykonany jest z materiału drewnopochodnego.

Mogą zawierać kleje, zbrojenie, elementy mocujące; mogą też być zabezpieczone przed ogniem i przed atakiem biologicznym. Stosowane jako elementy nośne konstrukcji budowlanych: elementy konstrukcyjne szkieletów ścian, dachów, stropów i kratownic

ETAG 011

Lekkie kompozytowe drewnopochodne belki i słupy

15EOTA No 15 (CONSTRUCT 98/307)Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewna i budynków z bali

Elementy konstrukcyjne budynku, podstawowe elementy jego ścian zewnętrznych wraz z izolacją cieplną i okładzinami wewnętrznymi

Decyzja 99/455/WE

(Dz. Urz. WE L 178 z 14.07.1999)

ETAG 007

Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewna

ETAG 012

Zestawy do wykonywania budynków z bali

16EOTA No 16 (CONSTRUCT 98/311)Wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby ogniochronne

Wyroby, których zadaniem jest:

- zabezpieczenie lub ograniczenie rozprzestrzeniania

się ognia i dymu pomiędzy elementami lub

komponentami budynku lub

Decyzja 99/454/WE

(Dz. Urz. WE L 178 z 14.07.1999)

- zachowanie przez określony czas integralności

i właściwości izolacyjnych przejść lub

nieciągłości w elementach oddzieleń

przeciwpożarowych.

Obejmują one w szczególności:
- przegrody ogniowe formowane in situ (zaprawy,

uszczelnienia/ masy uszczelniające, kity, pianki,

elastomery, żele),

- wstępnie uformowane przegrody ogniowe (płyty,

bloki, poduszki, worki, opaski, kołnierze, rękawy),

- zestawy ww. wyrobów,
- uszczelnienia przejść i pustek liniowych,
- uszczelnienia mieszkowe,
- bariery szczelinowe,
- zamknięcia przewodów,
- systemy przejść (kasety metalowe dla przejść

kablowych).

Pęczniejące i niepęczniejące przeciwogniowe powłoki ochronne oraz inne wyroby ogniochronne:
- bierne,
- reaktywne.
Przeciwogniowe powłoki ochronne natryskiwane lub nanoszone innymi sposobami (farby, cienkie powłoki z mas), których zadaniem jest poprawa odporności ogniowej lub zabezpieczenie przed ogniem. Mandat obejmuje także inne wyroby (ochrony biernej i reaktywne) służące tym samym celom, w tym środki stosowane do ochrony instalacji
17EOTA No 17 (CONSTRUCT 99/339)Trójwymiarowe płytki (kształtki) do gwoździowania

Ukształtowane fabrycznie trójwymiarowe metalowe płytki (kształtki) do łączenia wyrobów z drewna, z określonymi łącznikami.

Stosowane jako łączniki pomiędzy nośnymi elementami

Decyzja 98/638/WE

(Dz. Urz. WE L 268 z 01.10.1997)

konstrukcji drewnianych w węzłach płaskich lub przestrzennych oraz do łączenia i mocowania konstrukcji lub elementów drewnianych do podpórETAG 015

Trójwymiarowe płytki (kształtki) do gwoździowania

18EOTA No 18 (CONSTRUCT 99/345)Elementy warstwowo-żebrowe i warstwowe

Prefabrykowane płyty żebrowe ze współpracującymi okładzinami z materiałów drewnopochodnych wraz z belkami typu T, tj. konstrukcjami belkowo-płytowymi.

Prefabrykowane nośne płyty o konstrukcji skrzynkowej

Decyzja 2000/447/WE

(Dz. Urz. WE L 180 z 19.07.2000)

lub żebrowej. Konstrukcja płyt wykonana jest z materiałów drewnopochodnych. W skład okładzin mogą wchodzić membrany, wyroby do izolacji cieplnej, łączniki, wzmocnienia. Różne komponenty płyt mogą być połączone za pomocą kleju, gwoździ, wkrętów. Płyty mogą być zabezpieczone przed ogniem i przed atakiem biologicznym.

Stosowane są jako nośne elementy budynków w ścianach, stropach i dachach.

ETAG 016

Kompozytowe płyty warstwowe cz. 1-2

Kompozytowe płyty warstwowe
Kompozytowe płyty warstwowe, których okładziny zewnętrzne i wewnętrzne są wykonane z materiałów organicznych, mineralnych lub metalowych; płyty mogą zawierać ramę wewnętrzną lub rdzeń izolacyjny, mocowane co najmniej do jednej z okładzin.

Płyty nie mają wpływu na nośność budynków, ale mogą wpływać na sztywność konstrukcji. Są stosowane do dachów, sufitów, ścian lub okładzin ściennych, zarówno wewnątrz budynków, jak i do elementów obudowy

19EOTA No 19Złącza dylatacyjne do mostów drogowychDecyzja
(CONSTRUCT 00/409)Złącza dylatacyjne mogą obejmować:

- zabudowane (przykryte) złącza dylatacyjne,

- podatne złącza dylatacyjne,

2001/19/WE

(Dz. Urz. WE L 5 z 10.01.2001)

- złącza dylatacyjne wsporników,
- podparte złącza dylatacyjne,
- modularne złącza dylatacyjne.
20EOTA No 20Prefabrykowane systemy ociepleń (Vetures)Decyzja
(CONSTRUCT 00/411)Mianem "Vetures" określa się prefabrykowane zestawy do izolacji cieplnej, stosowane do ocieplania ścian zewnętrznych, które przyczyniają się także do zabezpieczenia ścian murowanych lub betonowych przed działaniem czynników atmosferycznych.

Zestaw składa się z trzech elementów: poszycia zewnętrznego, warstwy izolacyjnej i określonego systemu zamocowań. Poszycie zewnętrzne jest zazwyczaj połączone w jeden element z płytami materiału izolacji cieplnej i ma analogiczne wymiary. Poszycie może być zamocowane do płyt izolacyjnych przed dostarczeniem na budowę. Ocieplenie mocuje się mechanicznie bezpośrednio do konstrukcji ściany za pomocą elementów mechanicznych, takich jak łączniki liniowe, wsporniki lub śruby, wkręty lub kotwy, bez pozostawiania szczeliny powietrznej

2001/308/WE

(Dz. Urz. WE L 107 z 18.04.2001)

21EOTA No 21 (CONSTRUCT 01/508)Zestawy siatek zapobiegających obrywom skalnymDecyzja 2003/728/WE

(Dz. Urz. UE L 262 z 14.10.2003)

22EOTA No 22 (CONSTRUCT 01/508)Prefabrykowane obiekty budowlane (moduły)Decyzja 2003/728/WE

(Dz. Urz. UE L 262 z 14.10.2003)

23EOTA No 23 (CONSTRUCTWyroby do izolacji wodochronnej płyt mostowych, nakładane w postaci płynnejDecyzja 2003/722/WE
01/507)Wyroby przeznaczone do stosowania wyłącznie do izolacji wodochronnej płyt mostowych (ewentualnie zawierające warstwy ochronne).(Dz. Urz. UE L 260 z 11.10.2003)
Stosowane w postaci płynnej wyroby wodochronne na bazie:
- bitumów,
- polimerów,
- żywic,
- zapraw modyfikowanych polimerami.
Dostarczane wraz z warstwami podkładowymi, zbrojącymi i ochronnymi (na bazie membran bitumicznych lub polimerowych) oraz ewentualnie razem z elementami pomocniczymi (roztwory gruntujące, warstwy klejące lub inne).

Zestawy na bazie asfaltów żywicznych nie są objęte niniejszym mandatem.

Mandat obejmuje wyłącznie zestawy do wykonywania izolacji wodochronnej płyt mostowych, a nie ich komponenty wprowadzane na rynek jako odrębne wyroby budowlane

24EOTA No 24Zestawy budynków o konstrukcji szkieletowej z betonuDecyzja
(CONSTRUCT 01/504)Mandat obejmuje te wyroby wprowadzane w formie zestawu na rynek, które są wykonywane ze specjalnie zaprojektowanych komponentów prefabrykowanych przemysłowo. Komponenty zestawu mogą być produkowane w postaci elementów betonowych lub ram konstrukcyjnych oraz jako kompletne, prefabrykowane elementy budynków (z wyjątkiem prefabrykowanych obiektów modułowych).

Mandat niniejszy nie obejmuje budynków z pustaków betonowych.

Zestawy montowane są zgodnie ze specjalnie zaprojektowanymi rozwiązaniami technicznymi złączy i detali konstrukcyjnych.

Wyroby obudowy zewnętrznej: izolacja cieplna, okładziny, pokrycia dachowe, okładziny wewnętrzne, okna i drzwi, schody, wykładziny lub inne mogą również wchodzić w skład zestawu. Instalacje i konstrukcje uzupełniające: fundamenty lub podwaliny nie są objęte mandatem.

Mandat obejmuje wyłącznie zestawy budynków o konstrukcji szkieletowej z betonu, a nie ich komponenty wprowadzane na rynek jako odrębne wyroby budowlane

2003/728/WE

(Dz. Urz. UE L 262 z 14.10.2003)

25EOTA No 25Zestawy budynków o konstrukcji szkieletowej z metaluDecyzja
(CONSTRUCT 01/505)Mandat obejmuje te wyroby wprowadzane w formie zestawu na rynek, które są wykonywane ze specjalnie zaprojektowanych komponentów produkowanych przemysłowo. Komponenty zestawu mogą być produkowane w postaci elementów metalowych lub ram konstrukcyjnych oraz jako kompletne, prefabrykowane elementy budynków (z wyjątkiem prefabrykowanych obiektów modułowych).2003/728/WE

(Dz. Urz. UE L 262 z 14.10.2003)

Zestawy montowane są zgodnie ze specjalnie zaprojektowanymi rozwiązaniami technicznymi złączy i detali konstrukcyjnych.

Wyroby obudowy zewnętrznej, takie jak: izolacja cieplna, okładziny, pokrycia dachowe, okładziny wewnętrzne, okna i drzwi, schody, wykładziny itp. mogą również wchodzić w skład zestawu.

Instalacje i konstrukcje uzupełniające: fundamenty lub podwaliny nie są objęte mandatem.

Mandat obejmuje wyłącznie zestawy budynków o konstrukcji szkieletowej z metalu, a nie ich komponenty wprowadzane na rynek jako odrębne wyroby budowlane

26EOTA No 26 (CONSTRUCTZestawy budynków chłodniczych i obudowy chłodni

Mandat obejmuje te produkowane przemysłowo zestawy,

Decyzja 2003/728/WE
01/506)wprowadzane na rynek w postaci zestawów do wykonywania budynków lub obudowy, które wykonywane są ze specjalnie zaprojektowanych i prefabrykowanych elementów produkowanych seryjnie.

Zestawy montowane są zgodnie ze specjalnie zaprojektowanymi rozwiązaniami technicznymi złączy i detali konstrukcyjnych. Wyposażenie techniczne (np. system chłodzenia) nie jest objęte mandatem.

Zestawy obejmują co najmniej płyty ścienne i sufitowe, umożliwiające całkowitą obudowę pomieszczenia, oraz mogą ewentualnie zawierać elementy lub ramy nośne (zestawy budynków).

Elementy konstrukcyjne zestawu budynków mogą być produkowane jako elementy, ramy konstrukcyjne lub całkowicie prefabrykowane elementy budowlane.

Zestawy przeznaczone są do stosowania w ustalonych warunkach, określonych przez przedziały temperatur

(Dz. Urz. UE L 262 z 14.10.2003)
27EOTA No 27 (CONSTRUCTSworznie do złączy konstrukcyjnych

Przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych,

Decyzja 2003/639/WE
02/544, rev.3)umożliwiające przesunięcia pomiędzy łączonymi elementami (pomiędzy płytami lub pomiędzy płytami a ścianami)(Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003)
28EOTA No 28Zestawy do wykonywania okładzin ścian zewnętrznychDecyzja
(CONSTRUCT 02/545, rev.3)Zestawy okładzin ścian zewnętrznych stosowane są do zabezpieczania ścian murowanych i betonowych, ścian o konstrukcji szkieletowej z drewna lub metalu przed działaniem czynników atmosferycznych. Mogą one poprawiać także izolacyjność cieplną.

Okładziny ścian zewnętrznych składają się z zewnętrznego poszycia, mechanicznie przymocowanego do podkonstrukcji zamocowanej do ściany zewnętrznej nowego lub modernizowanego budynku. Poszycie i elementy mocujące dostarczane są razem na budowę jako zestaw.

Częścią zestawu może być także podkonstrukcja, warstwa izolacji cieplnej i ich zamocowania. Poszycie jest klejone lub mocowane mechanicznie do podkonstrukcji za pomocą łączników liniowych, wsporników lub śrub, wkrętów i kotew. Szczelina powietrzna pomiędzy poszyciem i warstwą izolacji cieplnej posiada możliwość odprowadzania skroplonej pary i wody i może być wentylowana lub niewentylowana.

Mandat obejmuje wyłącznie okładziny ścian zewnętrznych w formie zestawów, a nie ich komponenty wprowadzane na rynek jako odrębne wyroby budowlane

2003/640/WE

(Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003)

29EOTA No 29 (CONSTRUCTWyroby do izolacji przeciwwodnych pomieszczeń mokrychDecyzja 2003/655/WE
02/546, rev. 2)Pokrycia wodochronne do ścian i podłóg pomieszczeń mokrych

Pokrycia wodochronne obejmują zestawy do podłóg i ścian wewnętrznych pomieszczeń mokrych. Wymienione pokrycia są stosowane na wewnętrznych powierzchniach podłóg lub ścian pomieszczeń mokrych pod podkładem podłogowym lub pod tynkiem, np. pod płytkami ceramicznymi.

Zestawy mogą być dostarczane w postaci jedno- lub wieloskładnikowych płynnych powłok, niekiedy wraz z klejami, zaczynami, podkładami gruntowymi itd., a także bezspoinowymi powłokami, takimi jak: systemy malarskie, poliester zbrojony, włókno szklane, poliuretan lub żywica epoksydowa.

Pokrycia mogą być dostarczane w formie elastycznych arkuszy z połączeniami zgrzewanymi. Arkusze mogą być elastyczne (bitumiczne, elastomerowe lub inne), a także jako zestawy naturalnych płyt wodoszczelnych wraz z taśmami złączy.

Zestawy obejmują towarzyszące komponenty wyszczególnione przez wnioskodawcę, takie jak siatki zbrojące, maty lub włókna używane w całym systemie lub tylko w narożach i zagłębieniach, a także materiały dodatkowe do zgrzewania, szczeliwa do połączeń i ewentualne zbrojenia do przejść wpustów lub inne.

Rury i ich wpusty podłogowe nie wchodzą w skład niniejszego zestawu.

Mandat nie obejmuje ekstremalnych warunków użytkowania, takich jak baseny, zastosowania na zewnątrz (balkony, tarasy) lub systemy uszczelnień zabezpieczających przed zanieczyszczeniem wód pitnych i wód gruntowych

(Dz. Urz. UE L 231 z 17.09.2003)
Objaśnienie:

ETAG - Wytyczne do europejskich aprobat technicznych.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).