Wykaz dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia.

Monitor Polski

M.P.2003.13.197

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 2003 r.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY WYŻSZEGO SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia.

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 4, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) ogłasza się, co następuje:
1.
Ustala się wykaz dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia:
I.
Sztuki muzyczne
1.
Kompozycja
2.
Dyrygentura
3.
Instrumentalistyka
4.
Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
5.
Wokalistyka
6.
Jazz i muzyka estradowa
7.
Taniec
8.
Rytmika
9.
Reżyseria dźwięku
10.
Teoria muzyki
II.
Sztuki plastyczne
1.
Malarstwo
2.
Grafika
3.
Rzeźba
4.
Scenografia
5.
Architektura wnętrz
6.
Wzornictwo
7.
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
8.
Fotografia
III.
Sztuki teatralne
1.
Aktorstwo
2.
Reżyseria
IV.
Sztuki filmowe
1.
Reżyseria
2.
Realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego
3.
Fotografia
2.
Traci moc obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 20 lipca 1991 r. w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia (M. P. Nr 27, poz. 198, z 1992 r. Nr 31, poz. 219, z 1993 r. Nr 6, poz. 23 oraz z 1998 r. Nr 25, poz. 373).