§ 2. - Wydanie regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz".

Monitor Polski

M.P.1973.52.295

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1973 r.
§  2.
1.
Traci moc zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 lipca 1964 r. w sprawie wydania regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz" (Monitor Polski z 1964 r. Nr 51, poz. 247, z 1967 r. Nr 37, poz. 180 i z 1969 r. Nr 17, poz. 145).
2.
Do odznaki "Przodujący Kolejarz" nadanej przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.