Wsparcie działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej.

Monitor Polski

M.P.2020.1080

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2020 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 listopada 2020 r.
wspierająca działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej

1. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odnotowuje i przypomina, że:
1)
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym i suwerennym państwem prawa, stanowiącym wspólnotę polityczną wszystkich obywateli;
2)
jako członek Unii Europejskiej Rzeczpospolita Polska i jej obywatele mają prawo do poszanowania swoich praw i suwerenności, na równi z wszystkimi innymi państwami i ich obywatelami, w oparciu o przepisy Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zgodne z nimi prawo wtórne Unii Europejskiej;
3)
zasada państwa prawnego sformułowana w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej zawiera w sobie zasadę pewności prawa, która oznacza między innymi, że wszelkie działania władz publicznych muszą być oparte o jasne, jednakowe dla wszystkich, precyzyjne, z góry określone przepisy prawa; dotyczy to zarówno polskiego, jak i unijnego porządku prawnego;
4)
tak jak niedopuszczalne jest tworzenie prawa, które mogłoby prowadzić do dyskryminacji i gorszego traktowania jednych obywateli względem drugich, tak niedopuszczalna jest dyskryminacja wobec państw członkowskich i stosowanie wobec nich różnych standardów postępowania; zakazują tego wprost Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1  oraz Traktat o Unii Europejskiej 2 ;
5)
w ostatnich latach organy Unii Europejskiej wielokrotnie naruszały tę zasadę, twierdząc, że reformy wprowadzane w Polsce łamią unijne przepisy - przy jednoczesnym braku krytyki tożsamych regulacji obowiązujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
6)
wielokrotne stosowanie podwójnych standardów przez Komisję Europejską podważa zaufanie do rzetelności tej instytucji jako bezstronnego strażnika traktatów i rodzi obawy o nadużywanie przez nią prawa w przyszłości;
7)
tym ważniejsza staje się dziś zasada pewności prawa i konieczność stworzenia precyzyjnych, niepodatnych na arbitralne interpretacje regulacji dotyczących Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;
8)
jest to szczególnie istotne, gdyż w konsekwencji nadużycie tych regulacji przez Komisję Europejską może doprowadzić do całkowitego wstrzymania wsparcia finansowego dla państw członkowskich - jeżeli tylko Komisja Europejska postanowi uruchomić procedurę w oparciu o arbitralne, a także być może zmienne w czasie, kryteria;
9)
wszelkie propozycje zawierające przepisy nieostre, nieprecyzyjne, podatne na stronniczą interpretację muszą zostać zdecydowanie odrzucone - w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, że wypłaty z unijnego budżetu mogą zostać całkowicie zablokowane arbitralną decyzją Komisji Europejskiej;
10)
liczne wypowiedzi polityków z wielu europejskich krajów nie pozostawiają wątpliwości, że to właśnie Polska ma stać się celem takich działań; kwestia ta ma więc kluczowe znaczenie z punktu widzenia polskiego interesu narodowego.
2. 
Mając to na uwadze, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
wzywa rządy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organy Unii Europejskiej do powrotu do rozmów i do osiągnięcia porozumienia zgodnego z unijnymi traktatami oraz konkluzjami Rady Europejskiej z 17-21 lipca 2020 r.;
2)
deklaruje, że nie wyrazi zgody na jakiekolwiek rozwiązania, które nie zapewnią państwom członkowskim Unii Europejskiej gwarancji przestrzegania ich praw zapisanych w traktatach;
3)
apeluje do wszystkich sił społecznych i politycznych w Polsce, aby w sprawach dotyczących strategicznych interesów państwa powstrzymały się od prowadzenia sporów, które mogą zostać wykorzystane do osłabiania międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej; w szczególności zaś aby nie wspierały ani tym bardziej nie inspirowały działań przedstawicieli innych państw sprzecznych z polskim interesem narodowym;
4)
podkreśla, że tworzenie podziałów między państwami członkowskimi Unii Europejskiej jest wielką nieodpowiedzialnością - szczególnie w czasie globalnej pandemii, gdy jako Europejczycy powinniśmy solidarnie zmobilizować wszystkie nasze siły do walki o życie naszych obywateli i pokonania grożącego nam kryzysu;
5)
wyraża nadzieję, że rozsądne podejście do tych kwestii wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organów Unii Europejskiej pozwoli na wspólne wypracowanie jasnych, obiektywnych, zgodnych z traktatami przepisów oraz umożliwi szybkie osiągnięcie porozumienia i wdrożenie instrumentów, których potrzebuje europejska gospodarka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Art. 32 ust. 1: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Ust. 2: Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
2 Art. 4 ust. 2: Unia szanuje równość Państw Członkowskich wobec Traktatów, jak również ich tożsamość narodową, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu regionalnego i lokalnego.