Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2003 r.

Monitor Polski

M.P.2003.37.546

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2003 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 lipca 2003 r.
w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2003 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż ceny skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2003 r. w stosunku do II półrocza 2002 r. obniżyły się o 0,2%.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721 i Nr 122, poz. 1143.