Monitor Polski

M.P.2005.16.273

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 2005 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 8 marca 2005 r.
w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2005 r.

Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037) ogłasza się, iż wskaźnik wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych dla przedsiębiorstw górniczych i przedsiębiorstw robót górniczych w pierwszym kwartale 2005 r. wynosi 1,009.
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rzędowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).