Monitor Polski

M.P.2016.456

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2015 r.

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 1240, 1302 i 1311) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2015 r. wynosi 105,37%.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).