Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.

Monitor Polski

M.P.2017.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.

Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2017 r. wynosi 100,44%.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).