Wskaźnik rocznej waloryzacji.

Monitor Polski

M.P.2020.416

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2020 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

Na podstawie art. 40c ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568 i 695) ogłasza się, że wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego, równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji, wyniósł 105,73 (wzrost o 5,73%).