Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1998 r.

Monitor Polski

M.P.1998.24.358

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lipca 1998 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 lipca 1998 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1998 r.

W związku z § 41 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 96, poz. 475, z 1993 r. Nr 129, poz. 603 i z 1994 r. Nr 134, poz. 700) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1998 r. w stosunku do I kwartału 1998 r. wzrosły o 2,1%.