Monitor Polski

M.P.2017.45

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 stycznia 2017 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2016 r.

Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2016 r. w stosunku do III kwartału 2016 r. wyniósł 100,7 (wzrost cen o 0,7%).