Monitor Polski

M.P.2011.95.968

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 października 2011 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 października 2011 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2011 r.

Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm. 1 ) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2011 r. w stosunku do II kwartału 2011 r. wyniósł 99,6 (obniżenie cen o 0,4%).
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203.