Monitor Polski

M.P.2016.683

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 lipca 2016 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2016 r.

Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2016 r. w stosunku do I kwartału 2016 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%).