Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 1999 r.

Monitor Polski

M.P.1999.29.453

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 września 1999 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 sierpnia 1999 r.
w sprawie wskaźnika cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 1999 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484) ogłasza się, iż ceny skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 1999 r. w stosunku do II półrocza 1998 r. obniżyły się o 7,2%.