Monitor Polski

M.P.2019.334 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.
§  9.  Centralny Zamawiający odpowiada za bieżącą współpracę z Jednostkami w zakresie realizacji zamówień centralnych, w szczególności udziela wyjaśnień i informacji oraz przekazuje Jednostce, za pośrednictwem platformy, kopię każdej zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a także sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonaniem umów zawartych w wyniku przeprowadzonych zamówień centralnych w sposób, o którym mowa w § 15 ust. 4.