Monitor Polski

M.P.2019.334 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.
§  5. 
1.  Centralny Zamawiający:
1) nabywa dostawy lub usługi z przeznaczeniem dla Jednostek;
2) udziela zamówień lub zawiera umowy ramowe, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane, z przeznaczeniem dla Jednostek;
3) wykonuje pomocnicze działania zakupowe.
2.  Realizacja postępowań o udzielenie zamówienia obejmuje:
1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej.