Monitor Polski

M.P.2019.334 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.
§  1. 
1.  Zarządzenie wskazuje:
1) centralnego zamawiającego realizującego zamówienia publiczne na potrzeby jednostek administracji rządowej;
2) jednostki administracji rządowej zobowiązane do nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców przez niego wybranych oraz do udzielania zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego.
2.  Zarządzenie określa również:
1) zakres informacji przekazywanych centralnemu zamawiającemu przez jednostki administracji rządowej, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
2) sposób współdziałania jednostek administracji rządowej z centralnym zamawiającym.