§ 1. - Wprowadzenie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów.

Monitor Polski

M.P.1980.26.143

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 listopada 1980 r.
§  1.
W wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu (Monitor Polski z 1964 r. Nr 15, poz. 69, Nr 43, poz. 205 i Nr 59, poz. 277, z 1965 r. Nr 9, poz. 28 i Nr 26, poz. 130, z 1966 r. Nr 4, poz. 29 i Nr 64, poz. 308, z 1969 r. Nr 20, poz. 166, z 1971 r. Nr 3, poz. 12, Nr 13, poz. 98 i Nr 55, poz. 360, z 1972 r. Nr 44, poz. 237, z 1977 r. Nr 5, poz. 40 i Nr 22, poz. 118 oraz z 1978 r. Nr 3, poz. 16), wprowadza się następujące zmiany:
1)
lp. 30 otrzymuje brzmienie:
Lp.Nazwa jednostki według dotychczasowego wykazuObecna nazwa jednostki organizacyjnej upoważnionej do przeprowadzania kontroli zapasówNazwa organu nadzorującego
"30Centrala Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego "Cenpo"Centrala Handlowo-Techniczna Sprzętu Pożarniczego i OchronnegoUrząd Gospodarki Materiałowej"
2)
dodaje się lp. 45 w brzmieniu:
Lp.Nazwa jednostki organizacyjnej upoważnionej do przeprowadzania kontroli zapasówNazwa organu nadzorującego
"45.Centrala Handlu Artykułami Technicznymi "Elmet"Urząd Gospodarki Materiałowej"