Monitor Polski

M.P.2018.1032

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 października 2018 r.
o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) obwieszcza się, co następuje:
Do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie po Tomaszu Demendeckim prowadzącym kancelarię w Lublinie przy ul. Strażackiej 8/90, 20-012 Lublin. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Ministra Sprawiedliwości w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Termin powyższy uważa się za zachowany, jeżeli wniosek w wyżej wskazanym terminie wpłynie do Ministerstwa Sprawiedliwości.