Monitor Polski

M.P.2011.96.973

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 października 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 października 2011 r.
o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm. 1 ) obwieszcza się, co następuje:
Do obsadzenia pozostają:
1) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
2) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich po odwołanym komorniku Marku Zembatym prowadzącym kancelarię w Strzelcach Opolskich przy ul. Powstańców Śląskich 6/9. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i nie-zakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
3) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie po odwołanym komorniku Janie Krajewskim prowadzącym kancelarię w Warszawie przy ul. Kaczej 9 lok. E. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 81, poz. 687, Nr 105, poz. 879 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 40, poz. 228, Nr 155, poz. 1038 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.