Wolne stanowisko komornika sądowego.

Monitor Polski

M.P.2008.59.533

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 lipca 2008 r.
o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm. 1 ) obwieszcza się, co następuje:
Do obsadzenia pozostaje wolne stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach po odwołanym komorniku Marii Aleksandrze Jasińskiej prowadzącej kancelarię w Katowicach przy ul. Francuskiej 35. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769.