Wolne stanowisko komornika sądowego.

Monitor Polski

M.P.2006.49.529

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 lipca 2006 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 lipca 2006 r.
o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
Do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika sądowego rewiru III przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, z 2001 r. Nr 98, poz. 1069 i 1070 i Nr 130, poz. 1452, z 2003 r. Nr 41, poz. 361 i Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 2067 i Nr 236, poz. 2356, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 84, poz. 585.