Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2023.949

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 września 2023 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 września 2023 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm. 1 ) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce;

4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289, 614, 1030, 1429, 1606 i 1615.