Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2023.842

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 sierpnia 2023 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289, 614, 1030 i 1429) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
2)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
3)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
4)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zamościu.