Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2022.1097

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 listopada 2022 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655, 1259 i 1933) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;

2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rybniku;

5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Włocławku.