Monitor Polski

M.P.2015.663

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 2015 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 lipca 2015 r.
w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
1. Ustala się warunki oraz sposób wykorzystania techniki elektronicznej, jako narzędzia wspomagającego prace: obwodowych komisji do spraw referendum, gmin, komisarzy wyborczych oraz Państwowej Komisji Wyborczej, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2. Wykorzystanie techniki elektronicznej nie zastępuje tradycyjnego, dotychczasowego ręcznego liczenia głosów przez obwodowe komisje do spraw referendum oraz konieczności porównania przez komisarzy wyborczych danych zawartych w systemie z dostarczonym protokołem głosowania w obwodzie.
§  2.
1. Warunkiem korzystania przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1, z techniki elektronicznej jest używanie wyłącznie oprogramowania zaakceptowanego przez Państwową Komisję Wyborczą.
2. W przypadkach określonych w odrębnych uchwałach Państwowej Komisji Wyborczej dopuszczalne jest korzystanie z arkusza kalkulacyjnego dostarczonego przez Państwową Komisję Wyborczą.
§  3.
1. System informatyczny Wsparcie Organów Wyborczych (WOW) umożliwia:
1) wprowadzenie i przechowywanie danych o terytorialnym zasięgu działania komisarzy wyborczych;
2) wprowadzenie przez urzędy gmin i przechowywanie danych o obwodach głosowania;
3) wprowadzenie przez urzędy gmin i przechowywanie danych o liczbie mieszkańców, o liczbie osób uprawnionych do udziału w referendum, o liczbie udzielonych pełnomocnictw do głosowania, o liczbie wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania, o liczbie wysłanych pakietów referendalnych oraz o liczbie osób dopisanych i skreślonych ze spisu;
4) druk szablonu protokołu głosowania dla właściwej obwodowej komisji do spraw referendum;
5) wprowadzenie wszystkich danych zawartych w protokole głosowania w obwodzie;
6) wsparcie sprawdzenia pod względem zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;
7) sporządzenie, w formie wydruku, projektu protokołu głosowania w obwodzie z ewentualnym raportem ostrzeżeń oraz zestawienia błędów, ułatwiającego sprawdzenie zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;
8) zapisanie danych z protokołu w postaci pliku na elektronicznym nośniku danych;
9) przekazanie z obwodowej komisji do spraw referendum do właściwego terytorialnie komisarza wyborczego, bezpośrednio lub za pośrednictwem pełnomocnika komisarza wyborczego w gminie, danych o wynikach głosowania w obwodzie;
10) weryfikację oraz zatwierdzenie przez komisarza wyborczego zgodności danych elektronicznych otrzymanych z obwodowej komisji do spraw referendum z protokołem głosowania przekazanym przez obwodową komisję do spraw referendum;
11) sporządzenie wydruków kontrolnych zawierających dane z protokołów głosowania w poszczególnych obwodach z właściwości terytorialnej komisarza wyborczego;
12) zsumowanie wyników głosowania na obszarze właściwości komisarza wyborczego;
13) sporządzenie, w formie wydruku, projektu protokołu głosowania na obszarze właściwości komisarza wyborczego;
14) przekazanie przez komisarza wyborczego wyników głosowania z obszaru swojej właściwości do Państwowej Komisji Wyborczej;
15) weryfikację przez Państwową Komisję Wyborczą zgodności danych elektronicznych otrzymanych z obszaru właściwości komisarza wyborczego z danymi z protokołu głosowania na obszarze tej właściwości, dostarczonego przez komisarza wyborczego;
16) zsumowanie przez Państwową Komisję Wyborczą wyników głosowania na obszarze kraju;
17) sporządzenie, w formie wydruku, projektu protokołu ustalenia wyniku referendum;
18) przechowywanie danych zawartych w protokołach głosowania w obwodach.
2. System informatyczny zapewnia Państwowej Komisji Wyborczej wgląd we wszystkie dane z protokołów głosowania w obwodzie, wprowadzone do systemu informatycznego.
3. System informatyczny zapewnia przesyłanie danych obejmujących wyniki głosowania przez internet, z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacji i autoryzacji oraz poprawności i integralności przekazanych danych.
§  4. Obsługę informatyczną Państwowej Komisji Wyborczej zapewnia Szef Krajowego Biura Wyborczego.
§  5.
1. Obsługę informatyczną komisarza wyborczego zapewnia dyrektor właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego przy pomocy pełnomocnika ds. informatyki komisarza wyborczego, podporządkowanego komisarzowi wyborczemu.
2. W skład zespołu informatycznego komisarza wyborczego, oprócz pełnomocnika ds. informatyki mogą, w zależności od potrzeb, wchodzić inne osoby, zatrudnione przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie umowy cywilnoprawnej.
§  6.
1. Obsługę informatyczną obwodowej komisji do spraw referendum zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadań zleconych gminie, powołując w tym celu operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji do spraw referendum. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia też niezbędny sprzęt teleinformatyczny oraz dostęp do internetu.
2. Zadania operatora, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać członek obwodowej komisji do spraw referendum, w tym także osoba wskazana do składu tej komisji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), po uzgodnieniu z właściwym miejscowo dyrektorem delegatury Krajowego Biura Wyborczego, powołuje koordynatora gminnego odpowiedzialnego w szczególności za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum, jak też wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji i pełnomocnika komisarza wyborczego w gminie. Dopuszcza się możliwość powołania koordynatorów gminnych przez komisarza wyborczego i zatrudnienie tych osób przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie umowy cywilnoprawnej. W takiej sytuacji wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie powołuje koordynatora gminnego.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadań zleconych gminie, zapewnia, po uzgodnieniu z właściwym miejscowo dyrektorem delegatury Krajowego Biura Wyborczego, udostępnienie sprzętu teleinformatycznego niezbędnego dla wykonania zadań pełnomocnika komisarza wyborczego w gminie oraz koordynatora gminnego.
§  7. Szczegółowy zakres zadań osób uczestniczących w obsłudze informatycznej określi:
1) Szef Krajowego Biura Wyborczego - w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za wsparcie informatyczne prac Państwowej Komisji Wyborczej;
2) dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego po porozumieniu z komisarzem wyborczym w odniesieniu do:
a) pełnomocnika ds. informatyki komisarza wyborczego oraz innych osób stanowiących zespół informatyczny komisarza wyborczego,
b) pełnomocników komisarza wyborczego w gminach,
c) powołanych przez komisarza wyborczego koordynatorów gminnych;
3) wójt (burmistrz, prezydent miasta) po porozumieniu z właściwym miejscowo dyrektorem delegatury Krajowego Biura Wyborczego w odniesieniu do:
a) powołanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) koordynatora gminnego,
b) operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum.
§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.