§ 14. - Warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne uprawnienia tych osób.

Monitor Polski

M.P.1991.34.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1995 r.
§  14.
Osoby kierowane za granicę na staż habilitacyjny mogą otrzymać:
1)
stypendium miesięczne na koszty utrzymania i pomoce naukowe przez okres wynikający z zatwierdzonego programu stażu, przyznane:
a)
na okres do 2 lat - w przypadku odbywania stażu habilitacyjnego z oderwaniem od pracy, wypłacane nie dłużej niż 11 miesięcy w roku,
b)
na okres do 12 miesięcy w czasie trwania stażu habilitacyjnego odbywanego bez oderwania od pracy; staż ten nie może trwać dłużej niż 3 lata,
2)
zwrot uzasadnionych wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem pracy habilitacyjnej, nie wyższych jednak niż wysokość przyznanego miesięcznego stypendium habilitacyjnego,
3)
zwrot kosztów przejazdu w kraju odbywania stażu habilitacyjnego, jeśli zmiana miejsca pobytu wynika z programu odbywania stażu,
4)
zwrot kosztów przejazdu:
a)
w przypadku stażu habilitacyjnego odbywanego z oderwaniem od pracy - z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem, raz w ciągu roku akademickiego,
b)
w przypadku stażu habilitacyjnego odbywanego bez oderwania od pracy - z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem za każdy przejazd zgodny z zatwierdzonym programem stażu; liczba przejazdów nie może jednak przekraczać 9 w całym okresie trwania stażu,
5)
zwrot udokumentowanych kosztów zakwaterowania, nie wyższych jednak niż 30% przyznanego stypendium miesięcznego,
6)
zwrot opłat wizowych.