Monitor Polski

M.P.1989.44.352

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1991 r.

UCHWAŁA Nr 185
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1989 r.
w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska oraz pełniące odpowiedzialne funkcje państwowe.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165 oraz z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 20, poz. 108, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Uchwała reguluje tryb zajmowania i zwalniania lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez państwowe jednostki organizacyjne, będących w dyspozycji: Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów, właściwych wojewodów oraz prezydentów miasta: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi.
§  2. Przepisy uchwały stosuje się do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe określone w ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) oraz pełniących odpowiedzialne funkcje państwowe, wymienione w załączniku do uchwały, zwanych dalej "osobami uprawnionymi".
§  3.
1. Dysponentem lokali mieszkalnych w stosunku do osób uprawnionych wymienionych w pkt 1, 2 i 4 załącznika do uchwały jest Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów.
2. 1 Dysponentem lokali mieszkalnych w stosunku do osób uprawnionych wymienionych w pkt 3 załącznika do uchwały jest właściwy wojewoda.
§  4. Podstawę prawną objęcia lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 1, stanowi umowa najmu.
§  5. Umowę najmu z osobą uprawnioną, skierowaną przez dysponenta lokalu, zawiera właściwy zarządca budynku mieszkalnego.
§  6. 2  
1. Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się na czas zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę uprawnioną.
2. Umowę najmu z sędzią Sądu Najwyższego zawiera się na czas nie oznaczony, po zrzeczeniu się przez zainteresowanego prawa do dotychczas zajmowanego lokalu
§  7. Do osób uprawnionych zajmujących stanowiska wymienione w pkt 1 załącznika do uchwały nie stosuje się przepisów o normach zaludnienia.
§  8.
1. Osobom zajmującym stanowiska wymienione w pkt 2 załącznika do uchwały przysługuje uprawnienie do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej w postaci dwóch pokojów.
2. Osobom zajmującym stanowiska lub pełniącym funkcje wymienione w pkt 3 i 4 załącznika do uchwały przysługuje uprawnienie do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej w postaci jednego pokoju.
§  9. W razie zbiegu uprawnień do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej na podstawie uchwały i na podstawie innych przepisów, osoba uprawniona ma prawo wyboru jednego z tych uprawnień.
§  10. 3 Osoby uprawnione, o których mowa w § 6 ust. 1, po odwołaniu z zajmowanego stanowiska lub po zaprzestaniu pełnienia funkcji są obowiązane zwolnić w ciągu miesiąca mieszkanie objęte na podstawie uchwały.
§  11.
1. W związku z art. 6 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym (Dz. U. Nr 34, poz. 178) traci moc uchwała Rady Państwa nr 93 z dnia 18 grudnia 1987 r. w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe oraz pełniące odpowiedzialne funkcje państwowe i społeczne.
2. Traci moc postanowienie nr 26 Prezydium Rządu z dnia 25 marca 1985 r. w sprawie zapewnienia mieszkań dla osób zatrudnionych w administracji państwowej, sądach, prokuraturach oraz organizacjach politycznych.
§  12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  4

WYKAZ KIEROWNICZYCH STANOWISK PAŃSTWOWYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNYCH FUNKCJI PAŃSTWOWYCH

1) Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, prezes Rady Ministrów,

2) wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, prezes Najwyższej Izby Kontroli, wiceprezes Rady Ministrów, prezes Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, minister, minister stanu, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, szef Kancelarii Prezydenta, szef Kancelarii Sejmu, szef Kancelarii Senatu, prezes Narodowego Banku Polskiego, prezes Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, sekretarz naukowy Polskiej Akademii Nauk,

3) wojewoda, wicewojewoda,

4) wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezes Sądu Najwyższego, zastępca prokuratora generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, główny inspektor pracy, wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, zastępca głównego inspektora pracy, sekretarz stanu, pierwszy zastępca prezesa Narodowego Banku Polskiego, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, zastępca sekretarza naukowego Polskiej Akademii Nauk, sekretarz wydziału Polskiej Akademii Nauk, podsekretarz stanu (wiceminister), kierownik urzędu centralnego, zastępca kierownika urzędu centralnego, dyrektor generalny, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Sądu Najwyższego.

1 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 24 z dnia 19 lutego 1991 r. (M.P.91.8.56) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 1991 r.
2 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 24 z dnia 19 lutego 1991 r. (M.P.91.8.56) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 1991 r.
3 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 24 z dnia 19 lutego 1991 r. (M.P.91.8.56) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 1991 r.
4 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 24 z dnia 19 lutego 1991 r. (M.P.91.8.56) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 1991 r.